Ngày bên giáo toàn nước 20/11 đã sắp tới rồi.

Bạn đang xem: Academic staff là gì

Hôm ni hãy thuộc FreeTalk English tò mò nhữngtừ bỏ vựng giờ Anh chuyên ngành giáo dục nhé!

quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể dựa vàotừ vựng tiếng Anh chuyên ngành giáo dụctiếp sau đây đểgiới thiệu về nghề giáo bằng giờ đồng hồ Anh, haynhắc cho 1 bạn bạn nước ngoài làm sao đó về gia sư hay ngôi trường nhưng chúng ta đã/đang/đã theo học tập.

Ngoàitrường đoản cú vựng đơn lẻ về giáo dục, nội dung bài viết này đã hỗ trợ nhữngnhiều từ bỏ giờ đồng hồ Anh về dạy dỗ.

Cụm tự tiếng Anh về giáo dụccũng cócác các tự đồng nghĩa tương quan kháchoàn toàn có thể sửa chữa thay thế. Cùng tìm hiểu nhé!

quý khách đang xem: Academic staff là gì

*

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực đường. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí nhận bình chọn trình độ miễn tầm giá tại:https://baoboitoithuong.com/

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/
: bộ giáo dụcteacher /ˈtiːtʃər /: thầy côClassroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớpTrain /treɪn/

Training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo

Student /ˈstjuːdənt/: sinch viênPupil /ˈpjuːpl/: học sinhTeacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: huấn luyện giáo viênDistance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo từ xaVocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ /: huấn luyện và đào tạo nghềClass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /:điều hành và quản lý lớp họcAcademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /

Grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /

Results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /

bảng điểm

Certificate /sərˈtɪfɪkət /

Completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /

Graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /

bằng, chứng chỉ

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấpCredit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /

Credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /

dịch thành tích

subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /

bộ môn

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm cỗ môn (trưởng bộ môn)Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: 1-1 xin nghỉ ngơi (học tập, dạy)Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo vănTeaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: vật dụng dạy họcPass (an exam) /pæs/: đỗClass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờTake /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thiRealia /reɪˈɑːliə /: giáo nắm trực quanCourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tửTutor /tuːtər/: cô giáo dạy dỗ thêm

*

FreeTalk English - Tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến.

Xem thêm: Khi Nào Chọn ' Whom Là Gì, Whom Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí thừa nhận đánh giá chuyên môn miễn tổn phí tại:https://baoboitoithuong.com/

Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /

Visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/

thầy giáo thỉnh giảng

Homework /ˈhoʊmwɜːrk /: bài bác tập về nhàLesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo ánBirth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy knhị sinhConduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểmheadmaster /ˌhedˈmæstər /

headmiáp lực /ˌhedˈmɪstrəs/

hiệu trưởng

School records /skuːl ˈrekərd/

Academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/

School record book /skuːl ˈrekərd bʊk/

học bạ

Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệuPerformance /pərˈfɔːrməns /: học lựcTerm /tɜːrm / (Br)

Semester /sɪˈmestər/ (Am)

học tập kỳ

Teacher training worksiêu thị /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/

Conference /ˈkɑːnfərəns/

hội thảo chiến lược giáo viên

Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trườngTest /thử nghiệm /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm traHall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br)

Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am)

ký kết túc xá

Skill /skɪl/: kỹ năngGraduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ giỏi nghiệpCertificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phạt bằngBreak / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ)Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: ngủ hèExtra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: nước ngoài khóaEnroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /:số lượng học sinh nhập họcEnrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập họcBest students’ conchạy thử /best ˈstuːdnts ˈkɑːnthử nghiệm /: thi học sinh giỏiUniversity/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳngHigh school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPTFinal exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi xuất sắc nghiệpObjective chạy thử /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệmSubjective chạy thử /səbˈdʒektɪv test/: thi trường đoản cú luậnCandidate /ˈkændɪdət /: thí sinhPractice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hànhPracticum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợpNursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm nonKindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/: chủng loại giáoPrimary /ˈpraɪmeri /

elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /);

primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/

tè học

Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /

middle school /ˈmɪdl skuːl /

junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở

Upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/

high school /haɪ skuːl/

secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/

trung học phổ thông

Day school /deɪ skuːl/: ngôi trường phân phối trúState school /steɪt skuːl/: trường công lậpBoarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trúPrivate school /ˈpraɪvət skuːl/: trường tứ thụcFail (an exam) /feɪl /: trượtOptional /ˈɑːpʃənl /: từ bỏ chọnElective /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộcUniversity /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: Đại họcPh.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /),

doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ

Master /ˈmæstər /: thạc sĩĐối với hiệu quả học tập:

A: Excellent /ˈɛksələnt/ - giỏi

B: Good /gʊd/ - khá

C: Average /ˈævərɪʤ/ - Trung bình

D: Below average /bɪˈləʊ ˈævərɪʤ/ - mức độ vừa phải yếu

F: Poor/Weak /pʊə/ /wiːk/- yếu

Đối cùng với hạng tốt nghiệp:

Pass /pæs /: trung bình

Strong pass /strɒŋ pɑːs/: vừa phải khá

Credit /ˈkredɪt/: khá

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: giỏi

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: xuất sắc

Full-time /fʊl-taɪm/ Chính quyPart-time /pɑːt-taɪm/ Vừa làm vừa họcDistance learning /ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ/ Học trường đoản cú xaGuided self-learning /ˈgaɪdɪd sɛlf-ˈlɜːnɪŋ/ Tự học có hướng dẫn

Mong rằng từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành giáo dục giúp đỡ bạn hiểu hơn vềngành giáo dụccũng như có thêm cho mìnhphần đa từ bỏ vựng, nhiều trường đoản cú tiếng Anh về giáo dục nhé!

FreeTalk English - Tiếng Anh tiếp xúc trực con đường. Nói được tiếng Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí dìm bình chọn chuyên môn miễn mức giá tại:https://baoboitoithuong.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *