Khi làm cho đề thi để có xúc cảm như thi thật. Quý Khách hãy sử dụng đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này khiến cho bạn đếm ngược thời gian thi và rung chuông Lúc hết giờ thi. Chúc chúng ta thi đạt tác dụng tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra tiếng anh lớp 3

1. A. dog B. sunny C. windy D. cloudy

2. A. six B. seven C. school D. ten

3. A. cat B. fish C. bird D. pet

4. A. bedroom B. she C. bathroom D. kitchen

5. A. she B. that C. he D. I

6. A. book B. pen C. TV D. ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have a _______.

A. cát B. cats C. cates

4. How old _______ you?

A. is B. are C. am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in Da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho Chi Minc City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho Chi Minch city 

 

IV. Look and reorder the words.

*

*

*

 

V. Look và read. Put a tiông chồng (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

Xem thêm: " Hang In There Nghĩa Là Gì, 10 Cụm Từ Người Bản Ngữ Thích Dùng Hàng Ngày

 

 

VI. Read the passage and select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls và boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. classroom B. schoolyard C. playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys và girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. girls B. boys C. boys and girls

 

ĐÁPhường ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho Chi Minch citySunny

 

 

IV.

1. windy2. bedroom3. cooking4. cat

 

 

V.

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề chất vấn, đề thi Tiếng Anh lớp 3 gồm đáp án khác:


Một số đề HOT - Mới cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 ( bao gồm đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( gồm đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( gồm đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( gồm đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 ( tất cả đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 ( bao gồm đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 ( gồm đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 2 ( bao gồm đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
khi có tác dụng đề thi để sở hữu cảm giác nhỏng thi thật. Bạn hãy áp dụng đồng hồ báo thức online nhé. Báo thức online này khiến cho bạn đếm ngược thời hạn thi cùng rung chuông Khi hết tiếng thi. Chúc các bạn thi đạt hiệu quả tốt!!!
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *