Thì hiện thời tiếp tục là phần kỹ năng cơ bạn dạng tuy nhiên khôn cùng đặc biệt quan trọng trong tiếng anh. Bài viết dưới đây để giúp các bạn hiểu rõ hơn về thì hiện thời tiếp tục cùng bên dưới là một số bài xích tập nhằm chúng ta vận dụng.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 6

*

Xem thêm:

+Câu khẳng định: S+ am/ is / are + Ving+ Câu tủ định: S + am/ is / are+ not + Ving+ Câu nghi vấn: Is / Am / Are + (not) + S+ Ving?+ Câu hỏi cùng với trường đoản cú để hỏi: Wh-questions( How/ where/…) + am/ is/ are + (not) + S+ Ving?
-Dấu hiệu nhận thấy : lúc trong câu gồm mở ra những từ: now, at present, at the moment, right now, giờ đồng hồ ví dụ ( vd 3 o"clock), Look! , listen! , Be careful!, Watch! ..- Lưu ý một số trong những rượu cồn tự không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn:Like, want, love sầu, need, prefer, believe, contain, suppose, rethành viên, understvà, seem, know, belong, hope, forgetSee, smell, hear, tasteLook, feel (đụng tự chỉ cảm giác)Bài 1: Hoàn thành các câu sau, phân tách cồn từ bỏ trong ngoặc
1.My sister (watch)_______ TV right now.2. The children (not swim)__________ at the moment.3. I (drive)______ to work right now.4. She (write) ________ a letter lớn her friends at present.5. Keep silent! The teacher (come) _______6. My friover is on holiday now and I (want)_______ to lớn talk to lớn her.7. Lan usually (go) to school on foot but she (go) ______ by car today 8. Please be quiet! I (do)_______ my homework.9. Where (be) ____ your mother?-She (prepare)______ dinner in the kitchen.10. What you (do)_____ at the moment?I (write) ______ a test.11. It (snow)_____ at the moment?12. Listen! John & sue (play)_____ the piano in our class.13. We (wait)_____ for a bus now.14. It"s 8 o"cloông chồng & my parents (work)__________ in the office.15. They (not/ jog) ______ in the park right now.16. The telephone (ring) _______. Can you please answer now?17. Listen! Someone (knock) _______ at the door.18. It"s a beautiful day. The sun (shine) ________19. She usually (wear)________a uniform to school but today she (wear) _____ casual clothes.đôi mươi. Peter (have)_______ a bad cold now. He (lie)________ on the sofa in the living room.21. Look! She (smoke)______ in the non-smoking area.22. My brother (tour)________ Italy at the moment.23. We (save) __________ money for the trip.24. I (wear)________ a beautiful dress today because it"s a special day.25. This valuable watch (belong)______ khổng lồ my mother now.Bài 2: Đặt câu hỏi cho những phần gạch men chân sau đây.1.My sister is eating a sandwich for lunch.=>2. The children are playing soccer in the field behind the school.=>3. Hoa is talking with her teacher now.=>4. Five sầu people are waiting at the bus stop right now.=> 5. My father is reading a newspaper at the moment.=>6. They are watching TV at 2pm.=>7. At present my sister is studying in Korea.=>8. My sister is going shopping right now.=>9. We are living in a small flat at the moment.=>10. Those men are looking at us very strangely.=>Đáp ánBài 1:is watchingare not swimmingam drivingis writingis comingwantgoes - is goingam doingis - is preparingare you doing- am writingIs it snowingare playingare waitingare workingare not joggingis ringingis knockingis shiningwears- is wearingis having- is lyingis smokingis touringare savingam wearingbelongsBài 2:1.What is your sister eating for lunch?2. Where are the children playing soccer?3. Who is Hoa talking with ?4. How many people are waiting at the bus stop right now?5. What is your father reading at the moment?6. When are they watching TV ?7. Where is your sister studying at present?8. What is your sister doing right now?9. Where are you living at the moment?10. Who are looking at us very strangely?
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *