Đối cùng với các bé xíu lớp 3 thì Việc cải tiến và phát triển kĩ năng nghe nói là điều cực kì đặc trưng, nhằm trở nên tân tiến khả năng của trẻ một bí quyết kết quả nhất thì ngoài các bài bác tập cơ bản còn rất nhiều dạng bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 nâng cao giúp nhỏ bé tập luyện và nâng cao tài năng của phiên bản thân.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 nâng cao


Dưới đây nuôi con đúng sẽ tổng vừa lòng 2 bài bác tập giờ Anh lớp 3 nâng cao ghép lại thành 2 đề thi hoàn chỉnh cùng với đông đảo dạng bài tập nâng cấp phổ biến tốt nhất cho tthấp, những cha mẹ hoàn toàn có thể in ra để học tập thuộc trả .

Tổng vừa lòng bài tập giờ Anh lớp 3 nâng cấp số 1 

I. Chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu)

1. This ……………a house.

A. are B. is C. you D. her

2. I ….. Andy

A. are B. am C. is D. you

3. You …….. Long

A. is B. be C. are D. am

4. This ……………..a desk.

A. is B. are C. you D. he

5. She………………….Mary.

A. am B. is C. are D. he

6. This is …………….ruler.

A. a B. an C. and D. end

7. Hello, …………….Sean.

A. you B. am C. I’m D. I

8. What’s ………name ?

A. she B. he C. you D. her

9. This isn’t ………………..bag.

A. he’s B. his C. me’s D. you’s

10.Good mo… ning, Peter.

A. w B. t C. r D. q

11. Loo…….. at the dog.

A. t B. k C. b C. c

12. Sing a s………ng.

A. o B. w C. u D. q

13.W.. ..o is she? She is Mary.

A. t B. h C. w D. q.

14.This is m.. ..school.

A. e B. w C. y D.a

15. How ….re you ?

A. e B. s C. a D.o

16.Ope.. …the book, please.

A.t B. h C. n D.r

17.Hi…..name is Peter.

A. w B. S C. a D.t

18.Nice lớn meet …………………..

A. I B. me C. he D. you

19. My ….. is Jenny.

A. your B. name C. game D. name’s

đôi mươi.Do you like………………?

A. look B. books C. ten D. sing

21. Stand ……, please.

A. down B. up C. in D. on

22. Sit ……., please.

A. down B. up C. in D. on

23. Alice ……. a cat.

A. you B. he C. she D. has

24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: – …….., Bob.

A. Nice to lớn meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night

25. Goodbye ……..

A. Nice khổng lồ meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening

26. …… to lớn …… you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

27. ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

28. …………………are you?

A. What B. How C. How’s D. What’s

29. I’m fine, ………………you.

A. thank B. thanks C. good D. bye

30. I’m fine, thank you. ………….you ?

A. you B. And you C. And D. Bye

II. Thêm vần âm để tạo nên thành trường đoản cú đúng: (34 câu)

31. St _ nd up!

32. See _ _ _ again

33. Ei _ ht

34. Tab _ e

35. School-b ­_ g

36. Th _ ee

37. T _ ank you very much

38. no_ebook

39. Hi, Alice. I _ _ Tommy

40. Teach _ r

41. Hi. How _ _ _ you?

42. Tab_ e

43. C_air

44. Wh _ t is this?

45. Lis _ en to me, please.

46. Let’s sing a s _ ng.

47. Bye. See you late _.

48. Is this a penc _ l?

49. This is _ doll.

50. _ ice lớn meet you.

51. No, it is n _ t.

52. Is this a penc_l ?

53. My name _ _ Peter.

54. My _ame is Alice.

55. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

56. Look at the boa_d

57. This is my r_ler.

58. This is a do_l.

59. I_ is a pencil.

60. Is this _ chair ?

61. Listen t_ the teacher.

Xem thêm:

62. Go_ _ morning, students.

63. L_ ok at the board!

Tổng hòa hợp bài xích tập tiếng Anh lớp 3 nâng cao số 2

III. Nối cặp tự tương ứng: (62 câu)

Phần 1: câu 65-74

1. Board 2. paper 3. chalk 4. butterfly 5. Good – bye

6. Nine 7. open 8. cát 9. eraser 10. hello

a. giấy b. msinh sống c. con mèo d. từ giã e. bảng

f. số chín g. cục tẩy h. xin chào i. con bướm j. phấn

1……2……3………4………..5……….6………7………..8………..9……..10……….

Phần 2: 75 mang lại 84:

*
*
*
*
*

IV. Sắp xếp các trường đoản cú nhằm chế tác thành câu đúng: ( 18 câu )

127. và Tyên ổn. / Jane / is / This /

———————————————————

128. is / This / doll. / a /

———————————————————

1299. are / the school gate. / at / Peter & Mary /

———————————————————

130. is / my / teddy bear. / This /

———————————————————

131. am / hungry now. / I

———————————————————

132. chair / It / is / a /

———————————————————

133. is / my / This / book./

———————————————————

134. your / name ? / What’s /

———————————————————

135. name ? / friend’s / What’s / your /

———————————————————

136.Some / Peter / wants / food. /

———————————————————

137 . My / cats. / brother / doesn’t lượt thích /

———————————————————

138 .tomorrow! / See / you /

———————————————————

139. postthẻ / a / Write / a pen friend. / khổng lồ /

———————————————————

140. English / Let’s / learn /

———————————————————

141. crosswords puzzle. / Complete / the /

———————————————————

142. Good / , teacher. / morning /

———————————————————

143. Come / khổng lồ / please. / class, /

———————————————————

144. tuy vậy. / Sing / a /

Tổng vừa lòng bài xích tập giờ Anh lớp 3 nâng cao số 3

Phần đề bài 

Bài 1: Khoanh tròn vào trường đoản cú không giống cùng với đa số từ còn lại

1. A. fish B. bird C. ship D. dog

2. A. on B.up C. down D. large

3. A. they B. his C. their D. its

4. A. classroom B. ruler C.library D. school

5. A. old B. new C. stvà D. small

6. A. bedroom B. bathroom C.classroom D. kitchen

7 A. is B. go C. am D. are

8. A. listen B. open C. và D. play

9. A. dad B. doctor C. mum D. grandma

10 A.many B. windy C. cloudy D. sunny

Bài 2: Chọn giải đáp đúng

11. Where is your sister? She is (at/ in/ on) the kitchen .

12. What’s her name? -(She/ My name/ Her name ) is Mary.

13. There(am/ is/ are) a bed and two chairs in the room.

14. How old are you?-I’m (nice/ nine/ fine).

15. (What/ How/ How many) is the weather today?

16. How many books(is/ does/ do) she have?- She has five sầu books.

Bài 3: Tìm cùng sửa lại lỗi không đúng cho những câu sau

17. This is dad. She is Long.

18. How many brothers bởi vì Lan have?

19. There are one notebook on the table.

20. How old is your friends, Lan và Hoa?

21. This is my boyfriend, her name is Nam.

Bài 4: Đọc hiểu đoạn văn uống sau, rồi trả lời các thắc mắc dưới đây.

Hello! My name is Nga. My house is in the village. It’s a small house. It has a living room, two bedrooms & a kitchen. The living room has a table, six chairs & a lamp under the ceiling. My house is small but it’s very nice.

22. Where’s her house?

…………………………….

23. How many kitchens và bedrooms does her house have? ……………………………………………………………..

24. Where is the lamp?

……………………………

25. How is her house?

……………………………………………

26. Does her house have sầu four rooms?

………………………………………..

Bài 5: Điền thắc mắc phù hợp cho các câu vấn đáp sau.

27…………………………………….? 30…………………………….?

My books are in the bag. No, there are two erasers in the box.

28……………………………………? 31……………………………..?

There are two pens overthere. My house? It’s in the village.

29……………………………..? 32……………………………….?

Yes, my mother is a teacher. It’s rainy in London today.

Bài 6Sắp xếp và viết thành một câu hoàn hảo đúng ngữ pháp thế nào cho có nghĩa

33. There/ two/ robot/ room. 36. There/ a pen/ two books/ desk.

……………………………….. ……………………………………

34. you/ have/ toys? 37. Nam/ Tu/ eleven/ old.

…………………………………. …………………………………..

35. How/ weather/ Hue/ today? 38. She/ have/ dolls?- No/doesn’t

…………………………………… ………………………………………….

Bài 7: Điền tự tương thích vào vị trí trống.

39……………….old are they?-………….are 20.

40………………students are there?

41……………….is your sister?

42……………..are the balls?- They are……….the room.

43…………is his name?- He is John.

44……………is that?- That is my dad.

Bài 8: Sắp xếp những từ bỏ sau thành câu hoàn hảo.

45. is/ that/ friend/ her/ she/ is/ Ha.

…………………………….

46. ink-pots/ are/ no/,/ in/there/ two/ the/ box/.

………………………………………….

47. small/ an/ eraser/ have/ and/ I/ a/ ruler.

…………………………….

48. have/ how/ new/ many/ they/books/ do?

……………………………………………

49. Le Loi/ school/ street/ on/ her/ is?

…………………………………..

50. my/ country/ big/ house/ is/ and/ nice/ in/ It/ is/ the/.

………………………………………………………….

Phần đáp án

Bài 1:

1/ C. ship

2/D. Large

3/ A. They

4/ B ruler

5/ C. Stand

6/ C. Classroom

7/ A. go

8/ C. and

9/ B. Docter

10/ A. Many

Bài 2:

11/ in

12/ Her name

13/are

14/nine

15/ How

16/ dose

Bài 3:

17/ This is dad, He is Long

18/ How many brothers dose Lan have?

19/ There is one notebook on the table

20/ How old are your friends?

21/ This is my boy friover, his name is Nam

Bài 4:

22/ Her house is in the village

23/Her house have one kitchen and 2 bedroom

24/ The lamp is under the ceiling

25/ Her house is small but very nice

26/ Yes, she does

Bài 5:

27/ Where is your book?

28/ How many pens overthere?

29/ Does your mother is teacher?

30/ Are there two easers in the box?

31/ where is your house?

32/ How is weather in London today?

Bài 6:

33/ There are two robots in the room

34/ Do you have toys?

35/ How is the weather in Hue today?

36/ There are a pen and two books in the desk

37/ Nam & Tu are eleven years old

38/ Does she have dolls? / No, she doesn’t

Bài 7:

39/ How

40/ How many

41/ Who

42/ Where

43/ What

44/ Who

Bài 8:

45/ That is her frikết thúc, she is Ha

46/ There are two ink-pots in the box

47/ I have an small easer and a ruler

48/ How many new book bởi vì they have?

49/ Her school is on the Le Loi street

50/ My house is in the country. It is big and nice

Trên đây là những dạng phổ biến, kế bên các bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 nâng cấp này ra các bố mẹ cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cơ phiên bản thông dụng tại trên đây bài viết Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 – 5 Dạng Bài Tập Theo Sách Mới

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về baoboitoithuong.com

baoboitoithuong.com - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích.

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia. |


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |

| Nhacai789 - Nhà cái uy tín nhất VN 2022

© COPYRIGHT 2023 BY baoboitoithuong.com