các bài tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 5 đến học sinh rèn luyện những dạng bài xích với cấu trúc cơ bản của giờ Anh lớp 5. Dưới đấy là một số trong những dạng bài tập giờ đồng hồ Anh giành cho học sinh lớp 5 mở ra nhiều trong số những đề chất vấn giờ đồng hồ Anh bên trên lớp.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 có đáp an

Một số dạng bài bác tập tiếng Anh lớp 5

Test I: Circle the words have differently pronunciation:

1/ A. my B. hungry C. cry D. fly

2/ A. this B. that C. brother D. think

3/ A. sing B. seafood C. sugar D. science

4/ A. door B. food C. school D. good

5/ A. seafood B. headache C. meat D. please

6/ A. visited B. wanted C. played D. needed

7/ A. hi B. his C. finish D. six

8/ A. february B. never C. seven D. she

9/ A. table B. tennis C. time D. tired

10/ A. hour B. he C. hi D. hungry


Test II: Rerrange the words to lớn make right sebtences:

have sầu /a /I /fever /.

=> …………………………………….

is /you /What / the / with /matter /?

=> ……………………………………………

you / what’d / to be / the / lượt thích / future / in ?

=> …………………………………


which / would / lượt thích / visit / you / lớn / ?

=> ………………………………………………………

go / Did / last / to lớn / year / you / Ha Long Bay / ?

=> ……………………………………………………………

my / football / with / I / playing / friends / am / now / .

=> ……………………………………………………………

*
*

Don’t / with / play / knife / !

=> …………………………………………………………….

vị / vì / you / your / không lấy phí time / What / in / ?

=> …………………………………………………………………

Which / more / expensive sầu / is / , / Hanoi / Vinch / or / city / .

=> …………………………………………………………….

Ha Long / more / Bay / beautiful / is / .

Xem thêm: Twitter Là Gì - Hướng Dẫn Sử Dụng Twitter Cho Người Mới Dùng

=> ……………………………………………………………

Test V: Read và answer questions:

My name’s Nam. I live sầu in Ha Noi. I have sầu two friends, Lan and Minch. Lan lives in Da Nang. Minch lives in Can Tho. The weather in our places is not the same. This weekkết thúc, it will be cold & dry in Ha Noi, but it will be cool & sunny in Da Nang, and it will be hot và cloudy in Can Tho. The seasons are different, too. There are four seasons in Ha Noi: spring, summer, autumn và winter. But there are only two seasons in Da Nang and Can Tho: the dry season và the rainy season.

What’s his name ?

a. His name is Nam b. His name’s Minc c. Her name is Lan

2. How many seasons are there in Can Tho?

a. 2 b. 3 c. 4

3. What are they?

a. the dry season and the sunny season

b. the dry season and the windy season

c. the dry season and the rainy season

4. What will the weather be lượt thích in Hanoi this weekend?

a. cold và dry b. cool & sunny c. hot & cloudy

5. What will the weather be like in Da Nang this weekend?

a.cold và dry b. hot và cloudy c. cool & sunny

6. What will the weather be lượt thích in Can Tho this weekend?

a. cold & dry b. hot và cloudy c. cool và sunny

Test III. Choose the best answer:1. What……. the matter with you?

A. are B. were C. is

2…………….. are you going tomorrow?

A.What B. Where C. Who

3. Did you clean the floor last Sunday?

A.Yes, I vị B. Yes, he is C. No, I didn’t

4. You should…………… some aspirins.

A. take B. to take C. taking

5. What…….. you bởi tomorrow?

A. is B. are C. will

6. What bởi you usually do……………….. spring?

A. to lớn B. on C. in

7. What are you go next week? – I will ………………. on the beach

A. write B. build C sunbathe

8. Last Sunday he……… fishing.

A. went B. goes C. going.

Test IV: Circle the differently words:

1. A. wentB. wroteC. playedD. clean
2. A. museumB. placeC. shopD. school
3. A. springB. goingC. doingD. skipping
4. A. feverB. headacheC. stomachacheD. letter
5. A. coolB. hotC. weatherD. cold
6. A. stadiumB. yesterdayC. tomorrowD. today
7. A. isB. sheC. theyD. we
8. A. forB. heC. inD. on
9. A. watchB. listenC. wereD. read
10. A. wentB. playedC. cookedD. talked

Test V: Use the words khổng lồ write in the dialogue:

Linda: Where were you (1)………… summer, Peter?

Peter: I (2)……… at the seaside.

Linda: Where did you (3)………..?

Peter: I went to lớn Phu Quoc (4)……………

Linda: What did you do?

Peter: I (5)…………. a boat trip.

Linda: What was the trip (6)…………?

Peter: It was great.

Linda: What’s that?

Peter: It’s a (7)…………. of my trip.

Like phokhổng lồ was go last took island

Test VII: Viết đoạn văn nói về người bạn thân bằng tiếng Anh (hình dạng, tính phương pháp, thích điều gì về họ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP.. ÁN CHI TIẾT

Test I: 1. C 2. B 3. C 4. A 5. B 6. C 7. A 8. D 9. B 10. A

Test II:

I have sầu a feverWhat is the matter with you?What’d you like lớn be in the future?What would you lượt thích khổng lồ visit?Did you go lớn Ha Long Bay last year?I am playing foodball with my friends nowDon’t play with knifeWhat vày you vị in your không tính phí time?Which is more expensive, Hanoi or Vinh city?Ha Long Bay is more beautiful

Test V:1. B 2. A 3. C 4. A 5. C 6. B

Test III:1. C 2. B 3. C 4. A 5. C 6. B 7. C 8. A

Test IV:1. D 2. B 3. A 4. D 5. C6. A 7. A 8. B 9. C 10. A

Test V:1. last 2. was 3. go 4. island 5. took 6. lượt thích 7. photo

Test VII: Học sinc trường đoản cú viết đoạn văn uống về bạn thân


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *