Các em còn nhớ trong bài học kinh nghiệm trước cô đã chia sẻ tới những em tổng thể về kiến thức của thì vượt khứ solo phải ko nào?

Để học tập lại con kiến thức kim chỉ nan của thì hiện tại đơn các bạn hãy xem =>> Thì vượt khứ đơn (Past Simple) - cục bộ kiến thức về thì vượt khứ đối kháng cần biết. Các bạn nào nắm vững kiến thức triết lý rồi thì giờ sẽ là thời khắc để luyện tập một vài bài tập thì quá khứ đơn cải thiện có đáp án nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án

*

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Chia động từ trong ngoặc nghỉ ngơi thì vượt khứ solo để hoàn thành câu chuyện về Bạch Tuyết:

Snow trắng was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.The evil queen (order) 3............. A hunter to kill Snow white but he couldn’t bởi vì it because she was so lovely. He (chase) 4.............her away instead, and she (take) 5............. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6.............with the dwarfs & took care of them và they (love) 7.............her dearly.Then one day the talking mirror (tell) 8.............the evil queen that Snow trắng was still alive. She (change) 9.............herself into a witch và (make) 10.............a poisoned apple. She (go) 11............. To lớn the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White khổng lồ eat the poisoned apple, which (put) 12.............her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find) 13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her và woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be) 14.............married và lived happily ever after.

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC VÀ ĐÁP ÁN: 

Giải phù hợp đáp án: Đoạn văn trình bày các hành động xảy ra tiếp tục trong vượt khứ cùng đã kết thúc

=> Chia tất cả đáp án sống thì bây giờ đơn

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp từ vựng

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp nhất từ vựng

1

Was

Pass away (Trang trọng hơn Die): Qua đời

8

told

Sự khác hoàn toàn giữa Evil và Devil:

Evil /"i:vl/ (n) (adj): xấu xa, bài toán xấu hoặc điều ác

Devil /"devl / (n): ma quỷ

2

married

- King /kɪŋ/ (n): Vua

- Queen /kwiːn/ (n): thanh nữ hoàng

- Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

- Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

- Crown /kraun/ (n): vương vãi miện; ngôi vua

- Throne / θroun/ (n): ngai vàng vàng, ngôi vua

9

changed

 

3

ordered

Murder = Kill: giết hại

10

made

 

4

chased

Take refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó

11

went

 

5

Took

Dwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn

12

put

 

6

Lived

 

13

found

 

7

Loved

 

14

were

Live happily ever after (thành ngữ): Sống hạnh phúc mãi mãi sau này = Trăm năm hạnh phúc

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đọc đầy đủ gì Laure nói đến một ngày làm việc điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o"clock and have a big breakfast. I walk to lớn work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I neverhave lunch. I finish work at 5 o"clock. I"m always tired when I gethome. I usually cook a meal in the evening. I don"t usually go out, I goto bed at about 11 o"clock and I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidn"t vày yesterday.

1. She got up at 7 o"clock

2. She ..... A big breakfast

3. She .....

4. It ..... Khổng lồ get to work.

5. ..... At 8:45.

6. ..... Lunch

7 ..... At 5 o" clock

8 ..... Tired when ..... Home.

9 ..... A meal yesterday evening

10 ..... Out yesrerday evening.

11 ..... At 11 o" clock

12 ..... Well last night.

 

Bài 2: phân tách động từ vào ngoặc mang đến đúng

1. It was warm, so I took off my coat. (take).

2. The film wasn"t very goor. I didn"t enjoy it very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ..... Her (disturb)

4. I was very tired, so I ..... The party early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ..... Very well (sleep)

6. The window was mở cửa and a bird ..... Into the room (fly)

7. The khách sạn wasn"t very expensive. It ..... Very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ..... Time to phone you (have).

9. It was hard carrying the bags. They ..... Very heavy. (be)

Bài 3: ngừng đoạn văn sau

1. Yesterday, I (go)______ lớn the restaurant with a client. 

2. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins to find a parking space. 

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full. 

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations. 

5. I (say), "No, my secretary forgets to lớn make them." 

6. The waitress (tell)______ us lớn come back in two hours. 

7. My client & I slowly (walk) ______ back to the car. 

8. Then we (see) ______ a small grocery store. 

9. We (stop) in the grocery store & (buy) ______ some sandwiches. 

10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 

11. I (not go) ______ lớn school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.

Xem thêm: Credit Card Statement Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

16. I _____ at trang chủ all weekend. ( stay) 17. Angela ______ to the cinema last night. (go)18. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)19. My vacation in Hue ______ wonderful. (be) 20. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)21. My parents ____ very tired after the trip. ( be) 22. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)23. Lan và Mai _______ sharks, dolphins và turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)24. Trung _____ chicken & rice for dinner. (eat) 25. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)26. Phuong _____ lớn Hanoi yesterday. (return) 27. We _____ the food was delicious.(think) 

*

Bài 4: Viết kỳ lạ câu sau, phân tách động từ sinh sống thì quá khứ đơn.

1. I/ go swimming/ yesterday.

=>

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=>

3. My mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=>

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=>

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=>

6. My father/ play/ golf/ yesterday.

=>

7. Last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=>

8. They/ have/ nice/ weekend.

=>

9. She/ go/ supermarket yesterday.

=>

10. We/ not go/ school last week.

=>

Bài 5: áp dụng từ trong ngoặc mang đến đúng thì và hãy trả lời những thắc mắc dưới:

Yesterday (be).......... Sunday, phái mạnh (get)...............up at six. He (do) ........... His morning exercises. He (take) ...............a shower, (comb).............. Hair, and then he (have) .............. Breakfast with his parents. Phái mạnh (eat)............ A bowl of noodles and (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) .............. Mom clean the table. After that, he (brush).......... His teeth, (put).......... On clean clothes, & (go)............ To his grandparents" house. He (have) .............. Lunch with his grandparents. He (return) khổng lồ his house at three o"lock. He (do).............. His homework. He (eat).......... Dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take).......... Him to lớn the movie theater. It (be)...............a very interesting film. They (come) .............. Back trang chủ at 9. 30. Phái nam (go)................... Khổng lồ bed at ten o"clock.

1. What day was yesterday? .................................................................................

2. What time did phái nam get up? ..............................................................................

3. What did he vì chưng after breakfast? .........................................................................

4. Who did he have lunch with? ...........................................................................

5. What time did he have dinner? ..........................................................................

6. What time did phái nam go to bed? ........................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1:

2. Had

3. She walked khổng lồ work

4. It tooks her half an hour

5. She starts work

6. She didn"t have any lunch

7. She finished work

8. She was tired when she got trang chủ

9. She cooked

10. She didn"t go

11. She went to lớn bed

12. She slept

Bài 2:

3. Didn"t disturb 4. Left 5. Didn"t sleep 6. Flew 7. Didn"t cost 8. Didn"t have 9. Were

 

Bài 3:

Yesterday, I went to the restaurant with a client.We drove around the parking lot for trăng tròn mins khổng lồ find a parking space.When we arrived at the restaurant, the place was full.The waitress asked us if we had reservations.I said, "No, my secretary forgets to make them."The waitress told us lớn come back in two hours.My client và I slowly walked back khổng lồ the car.Then we saw a small grocery store.We stopped in the grocery store & bought some sandwiches.That was better than waiting for two hours.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *