Thì hiện nay xong ở trong các các thì cơ bản của Tiếng Anh. So với thì ngày nay đơn, vượt khđọng 1-1 thì hiện giờ kết thúc khó khăn hơn. Nào bên nhau mày mò tổng quát kết cấu, bí quyết cần sử dụng cùng giải nhiều hơn bài xích tập về thì bây chừ hoàn thành, hãy nhớ là còn lời giải ví dụ dưới.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại hoàn thành

*

A.THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

I.Cách dùng thì hiện nay xong xuôi.

– Sử dụng nhằm mục đích mô tả một hành vi vừa bắt đầu xẩy ra.

– Sử dụng diễn tả môt hành vi xẩy ra trong vượt khứ tuy thế ko rõ thời gian.

– Sử dụng mô tả một vấn đề, hành vi xẩy ra trong quá khứ, sự việc hành vi này kéo dãn dài đến hiện thời hoặc sau này.

– Thì hiện nay dứt dùng để làm mô tả một hành vi xẩy ra vào thừa khđọng mà lại không được giữ giàng ở hiện thời.

– Mục đích thông tin báo tức hoặc loan báo một Việc làm sao đó vừa xẩy ra.

II. Dấu hiệu phân biệt thì hiện giờ ngừng.

Trong các câu, người dùng hoàn toàn có thể nhận thấy thì hiện nay xong xuôi khá dễ:

– Just (chỉ), recently (gần đây, mới đây), lately (mới đây)

– Yet (dịp này), already (đã), never (không bao giờ), ever (bao giờ), before (trước đây), after (sau đó)

– For + khoảng tầm thời gian

– Since + mốc thời gian/ S + Vlàm việc thừa khứ

– Up khổng lồ now, Up lớn present, Until now, till, until present, so far (cho tới bây giờ)

– In the past + (year)

– In the last + (year)

– In my life

III. Cấu trúc thì bây chừ hoàn thành

Câu khẳng định:

S + have/has + Ved/PII…

Câu bao phủ định:

S + have/has + not + Ved/PII…

Câu nghi vấn:

Have/Has + S + Ved/PII…

Answer: Yes, S + have/has.

No, S + have/has + not.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH.

Sau lúc tò mò đôi điều về kiểu cách cần sử dụng, cấu tạo thì bây chừ chấm dứt hãy thuộc baoboitoithuong.com giải một vài bài tập về thì hiện giờ kết thúc tiếp sau đây nhé.

bài tập 1: Biến thay đổi các đụng từ nguyên ổn chủng loại sau lịch sự dạng bất quy tắc ngơi nghỉ thì hiện thời ngừng.

Tobe ➔ __________

Drive ➔ __________

Eat ➔ __________

Find ➔ __________

Hold ➔ __________

Meet ➔ __________

Swlặng ➔ __________

Smeel ➔ __________

Tell ➔ __________

Wake ➔ __________

Win ➔ __________

các bài luyện tập 2: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không thay đổi.

1.This is the first time Khanh hao went khổng lồ Japan.

➔ Khanh hasn’t ____________________________________.

2. Uyen started learning 2 weeks ago.

➔ Uyen has _______________________________________.

3. My parents began drinking when it started lớn rain.

➔ My parents have _________________________________.

4. Tung last had his oto repaired when I left him.

➔ Tung haven’t ____________________________________.

5. When did she have it?

➔ How long _______________________________________?

6. I haven’t seen my grandfather for 2 months.

➔ The last _________________________________________.

7. Gin hasn’t taken a bath since Tuesday.

➔ It is _____________________________________________.

Những bài tập 3: Chọn một đáp án đúng độc nhất vô nhị.

1.Jun _______ France for 4 months.

A. have learnt B. learnt C. learns D. has learnt

2. She hasn’t _______us about that accident yet.

A. told B. tell C. said D. say

3. I saw my best friends last week but I ________ them so far this morning.

A. saw B. hasn’t seen C. didn’t see D. haven’t seen

4. It’s the first time that this car _______ down this week.

Xem thêm: Nên Làm Lan Can Ban Công Cao Bao Nhiêu Là Hợp Lý Và An Toàn Tuyệt Đối Kn308018

A. broke B. broken C. has broken D. have sầu broken

5. Have sầu your parents ______ newspapers recently?

A. listened B. spoken C. watched D. read

6. I _______ a flight lớn Korea for 5 weeks.

A. book B. have booked C. has booked D. books

7. Tommy has just ______ since her parents arrived.

A. leave sầu B. has left C. left D. leaved

8. My teacher ________ us for 2 days.

A. hasn’t teach B. hasn’t taught C. have teach D. haven’t taught

9. ______ Nam seen any good films lately?

A. Did B. Has C. Have D. Does

10. Mary __________ earlier, but she has worked a lot lately.

A. hasn’t written B. have written C. written D. wrote

bài tập 4: Tìm cùng sửa lỗi không nên trong câu sau:

1.Jinho have sầu lost his key. He can’t find it anywhere.

2. How much games has this team won so far this month?

3. Long doesn’t know her husbvà. He never has met hyên ổn.

4. They live sầu in nước Australia. They has lived there all their life.

5. Your house looks very clean and beautiful. Have sầu you wash it?

những bài tập 5: Chia cồn từ mê say hợp

1.Huyen _________ (learn) a very hard lesson the day before last night.

She _________ (live) in Japan since 1995.________ William _______ (speak) to lớn his boss?We _________ (not/see) our father for a long time.Key _________ (send) me an e-mail for 3 weeks.Elizabeth already __________ (make) her bed but she ____________ (not/call) her boyfriover.There _________ (tobe) many accidents on that road for 6 months.Truong ___________ (perform) the same play since 2017.A: _________ you ________ (visit) New York?

B: No, I haven’t.

My brother ___________ (work) for that company since 2018.

các bài tập luyện 6: Viết các câu sau dựa vào các tự đến sẵn và chia động từ

1.We/play/tennis/2 years.

Mai/go/the library/today.My sister/move/a new house/near/her boyfriend’s flat.His teacher/not/explain/this lesson/yet.This/best/film/I/ever/watch.Minh/just/leave/office/2 hours.They/write/a report/since/last Monday?

bài tập 7: Điền ‘since’ cùng ‘for’ vào địa điểm đam mê hợp

1.Her uncle has been a designer ________ 3 years.

Myan has lived in Canada with her grandparents _________ 2010.I have learnt French ________ I was 6.Jlặng hasn’t finished this project _________ last night.We have sầu just left ________ half a day.A: How long has the post office been opened?

B: It has been opened _________ 8 a.m.

His girlfrikết thúc has been looking for a job __________ she graduated.Liz & Binc have sầu been married ________ a year.My brother has bought a new phone ___________ last Thursday.My aunt has owned the book shop __________ 3 years.

ĐÁP.. ÁN:

các bài luyện tập 1:

Tobe ➔ ____Have/Has Been______ (đã từng có lần là)

Drive ➔ ____Have/Has Driven_____ (đã có lần lái)

Eat ➔ ____Have/Has Eaten______ (đã có lần ăn)

Find ➔ ____Have/Has Found______ (đã từng có lần tìm)

Hold ➔ ____ Have/Has Held______ (đã từng tổ chức)

Meet ➔ _____Have/Has Met_____ (đã có lần gặp)

Swlặng ➔ _____Have/Has Swum____ (đã từng có lần bơi)

Smeel ➔ _____Have/Has Smelt____ (đã có lần ngửi)

Tell ➔ _____Have/Has Told____ (đã từng có lần nói)

Wake ➔ _____Have/Has Woken_____ (đã có lần thức dậy)

Win ➔ _____Have/Has Won_______ (đã từng có lần thắng)

các bài luyện tập 2:

1.This is the first time Kkhô hanh went to Japan.

➔ Kkhô hanh hasn’t gone khổng lồ Japan before.

2. Uyen started learning 2 weeks ago.

➔ Uyen has learnt for 2 weeks.

3. My parents began drinking when it started to rain.

➔ My parents have sầu drunk since it started to lớn rain.

4. Tung last had his car repaired when I left hlặng.

➔ Tung haven’t had his oto repaired since I left hyên ổn.

5. When did she have it?

➔ How long have sầu she had it?

6. I haven’t seen my grandfather for 2 months.

➔ The last time I saw my grandfather was 2 months ago.

7. Gin hasn’t taken a bath since Tuesday.

➔ It is Tuesday since Gin took a bath.

các bài luyện tập 3:

1.Chọn D (lốt hiệu: for 4 months)

2. Chọn A (told + sometoàn thân cùng chia sinh hoạt cột 3; said + to lớn somebody)

3. Chọn D (vệt hiệu: so far this morning)

4. Chọn C (vệt hiệu: It’s the first time)

5. Chọn D (read là phải chăng độc nhất vô nhị vày phát âm báo)

6. Chọn B (vết hiệu: for 5 weeks)

7. Chọn C (dấu hiệu: since)

8. Chọn B (vệt hiệu: for)

9. Chọn B (dấu hiệu: lately)

10. Chọn A (theo nghĩa của câu)

những bài tập 4:

1.have ➔ has (Jinho là chủ ngữ số ít)

2. much ➔ many (games là danh trường đoản cú đếm được)

3. never has met ➔ has never met (không đúng sản phẩm tự)

4. has ➔ have sầu (they là chủ ngữ số nhiều)

5. wash ➔ washed (không phân tách đụng từ)

các bài tập luyện 5:

1.Huyen _____has learnt____ a very hard lesson the day before last night.

She ____has lived_____ in Japan since 1995.____Has____ William ___spoken____ to lớn his boss?We ___hasn’t seen______ our father for a long time.Key ____has sent_____ me an e-mail for 3 weeks.Elizabeth has already ____made______ her bed but she ______hasn’t called______ her boyfrikết thúc.There ___has been______ many accidents on that road for 6 months.Truong _____has performed______ the same play since 2017.A: _____Have____ you ____visited____ New York?

B: No, I haven’t.

My brother _____has worked______ for that company since 2018.

Những bài tập 6:

1.We have sầu played tennis for 2 years.

Mai has gone to lớn the library today.My sister has moved lớn a new house near her boyfriend’s flat.His teacher hasn’t explained this lesson yet.This is the best film I have ever watched.Minh has just left the office for 2 hours.Have sầu they written a report since last Monday?

Những bài tập 7:

1.for (for + khoảng chừng thời gian)

since (since + mốc thời gian)since (since + mốc thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng tầm thời gian)for (for + khoảng thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng tầm thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng chừng thời gian)

Các bài tập khác:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *