Ex: My favorite band, the Wall, will bring out a new album this fall.

Bạn đang xem: Bring on là gì

Ban nhạc yêu thích của tôi, the Wall, sẽ phát hành một album mới vào mùa thu này.


*

mang đến cái gì, thường là cái không hay phr.v

Ex: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc ầm ĩ khiến người khác đau đầu.


*

lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Ex: Predators prefer to bring down weak or sick prey.Những động vật ăn thịt thường hạ gục những con mồi nhỏ bé và yếu ớt.


*

dẫn đến, mang đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Ex: Dieting and exercise will bring about weight lossĂn kiêng và tập thể dụng sẽ giúp giảm cân.


*

tuyển dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/

Ex: The company brought in new team of project planners.Công ty đã thuê một đội mới cho các nhà hoạch định dự án.

Xem thêm: Bạn Đã Biết Chi Pu Cao Bao Nhiêu? ? Chi Pu Là Ai


*

đưa ra /brɪŋ ʌp/

Ex: Can you bring up the main menu again?Bạn có thể đưa lại thực đơn cho tôi xem được không ?


bring out
(phr. v.): làm xảy ra, dẫn đến, gây ra /brɪŋ aʊt/

Giải thích: to produce something; to publish somethingEx: My favorite band, the Wall, will bring out a new album this fall.Ban nhạc yêu thích của tôi, the Wall, sẽ phát hành một album mới vào mùa thu này.


bring on: mang đến cái gì, thường là cái không hay /phr.v/

Giải thích: to make something ​happen, usually something ​badEx: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc ầm ĩ khiến người khác đau đầu.


bring down: lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Giải thích: Ex: Predators prefer to bring down weak or sick prey.Những động vật ăn thịt thường hạ gục những con mồi nhỏ bé và yếu ớt.


bring about: dẫn đến, mang đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Giải thích: to make something happen, especially to cause changes in a situationEx: Dieting and exercise will bring about weight lossĂn kiêng và tập thể dụng sẽ giúp giảm cân.


bring in: tuyển dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/

Giải thích: to hire or recruitEx: The company brought in new team of project planners.Công ty đã thuê một đội mới cho các nhà hoạch định dự án.


bring up(phr. v.): đưa ra /brɪŋ ʌp/

Giải thích: to introduce a topicEx: Can you bring up the main menu again?Bạn có thể đưa lại thực đơn cho tôi xem được không ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *