<"bʌsl>
*danh từ
 sự hối hả, sự rộn rã, sự vội vàng vàng; sự lăng xăng
 everybody was in a bustle
 số đông người mọi nhanh lẹ nhanh chóng
 tiếng ầm ĩ, giờ đồng hồ om sòm
 why was there so much bustle?
 sao lại ầm ĩ tởm thế?
 form lót áo của đàn bà
*hễ từ
 mau lẹ, rối rít, bận bịu, nhanh lẹ, lăng xăng
 lớn bustle about (in và out)
 mau lẹ, bận bịu, xăng xít ra vào
 giục, thúc, giục giã
 she bustled her children off to school
 bà ta giục các bé đi học

bustle▸ verb1people bustled about: RUSH, dash, hurry, scurry, scuttle, scamper, scramble; run, tear, charge; informal scoot, beetle, buzz, zoom.

Bạn đang xem: Bustle là gì

2she bustled us inkhổng lồ the kitchen: HUSTLE, bundle, sweep, push, whisk.▸ noun the bustle of the market: ACTIVITY, action, liveliness, hustle and bustle, excitement; tumult, hubbub, whirl; informal toing và froing, comings và goings.

Xem thêm: Chứng Từ Tiếng Anh Là Gì ? Các Anh Chị Giúp Giùm Em Mấy Từ Tiếng Anh Này Với


* danh từ
- (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ), (tự lóng) dòng khác thường, loại kỳ cục - bữa tiệc linc đình; bữa chén no say* danh từ - sự nhanh chóng, sự rộn ràng, sự vội vàng; sự băng xăng everybody was in a bustle ~ phần đông fan đề hối hả nhanh nhảu - tiếng rầm rĩ, tiêng om xòm why was there so much bustle? ~ sao lại ồn ào gớm thế?* hễ từ - mau lẹ, rối rít, mắc, cuống quýt, băng xăng to bustle about (in & out) ~ nhanh lẹ, mắc, xăng xít ra vào - giục, thúc, giục giã she bustled her children off to school ~ bà ta giục các bé đi học
bustlebustle1
■ verb move in an energetic và busy manner. ⁃ > (of a place) be full of activity. ■ noun excited activity và movement. OriginME: perh. a var. of obs. buskle, frequentative of busk "prepare", from ON. ————————bustle2■ noun historical a pad or frame worn under a skirt to puff it out behind. OriginC18: of unknown origin.
I
noun1. a rapid active commotion ( Freq. 1) • Syn: hustle , flurry , abởi , fuss , stir• Derivationally related forms: fuss (for: fuss ), flurry (for: flurry ), hustle (for: hustle ) Hypernyms: commotion , din , ruction , ruckus , rumpus , tumult2. a framework worn at the baông xã below the waist for giving fullness khổng lồ a woman"s skirt Hypernyms: frameworkII verb move or cause lớn move energetically or busily ( Freq. 2)- The cheerleaders bustled about excitingly before their performance • Syn: bustle about , hustle• Derivationally related forms: hustle (for: hustle ) Hypernyms: move Entailment:rush , hotfoot , hasten , hie , tốc độ , race , pelt along , rush along , cannonball along , bucket along , belt along , step on it• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s- The crowds bustle in the streets- The streets bustle with crowds
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *