Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ baoboitoithuong.com.

Bạn đang xem: Catch up on nghĩa là gì

Học những từ bạn cần giao tiếp một cách tự tín.

Xem thêm: Địa Chỉ Công Ty Sữa Enfa Mil Và Enfagrow Khác Nhau Như Thế Nào???


Having started his fund-raising late, he had lớn play catch-up if he wanted to lớn get enough money for his political chiến dịch.
catch up with sth Sam drove sầu straight khổng lồ the office to catch up with the mountain of work she had waiting for her.
the process of trying to reach the same standard or unique as someone or something else when they have become more advanced or successful:
Coverage & vaccine efficacy influences the number of cases at equilibrium whereas catch-up programmes vày not.
Younger children in particular had significant catch-up growth, which was less notable in older children.
Patients with vestibular loss require several quiông xã catch-up saccades lớn maintain fixation (to one side with unilateral lesions & lớn both sides with bilateral lesions).
When a new vaccination schedule with a dose at 11 months with catch-up chiến dịch is introduced, all 11- 14-month-old children are vaccinated.
The differential income levels across income-status groups over a variety of characteristics were first widened but began lớn converge in a catch-up phase of growth.
This would indicate that any growth effects in the fetus are transient và are accompanied by a "catch-up" phase in the post-natal period.
Các cách nhìn của các ví dụ ko bộc lộ ý kiến của các chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *