Crúc là phần nhiều trường đoản cú ngữ không có nghĩa, buộc phải hầu như ai thông dịch crúc thì đi lầm đường. Chú là 1 dạng ngữ âm Dharani, chỉ có âm, phần đa âm ấy Khi hiểu, khi trì hoàn toàn có thể khử không còn vọng tưởng, thân trọng điểm an lạc, tkhô giòn tịnh, gồm có câu chụ giành riêng cho rất nhiều bậc không giống nhau, góp dẹp trừ các cphía phiền lành não, từ sơ địa tiến tới thập địa. nên khi trì chụ, nương theo ngữ âm nhưng mà khử vọng tưởng, thì được tiện ích không hề nhỏ. Nay mình thấy chụ đại bi nguyên lòng giờ Phạn gồm công năng như vậy, bắt buộc phạt vai trung phong phiên âm lịch sự việt vnạp năng lượng, mà lại vẫn đọc đúng âm giờ phạn.

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng phạn và tiếng việt

*
Ngữ âm dharani gồm công năng rất to lớn đến tác động tư tưởng nhỏ bạn và chúng sinh. Những từ bỏ ngữ, lời nói thường thì hằng ngày nhưng đầy đủ người sử dụng đông đảo là ngữ âm dharani không còn đấy. Từ ngữ thô kệch, cạnh tranh nghe…thì tạo nên trung khu con fan săn năn, căm ghét. Từ ngữ mềm dịu, êm tai…thì tạo nên vai trung phong con fan mê hoặc, đắm say mê. Từ ngữ mạnh khỏe, làm trung tâm nhỏ tín đồ khởi lên ttrẻ ranh đấu…Như đầy đủ thiết bị music tốt, có tác dụng trung khu bé fan tê mê mê. Đức Phật từng dạy, những người tu hành tránh việc đắm chìm vào music, không nghe ngôn luận thế gian, tránh chúng nhỏng tránh hố độc, bởi vì toàn bộ bọn chúng đông đảo là ngữ âm khiến cho tâm fan mê loàn. tín đồ gọi được ngữ âm dharani, thì rất có thể tránh được những si mê cho bạn với cho người.

Dưới đây là phiên bản Chụ Đại Bi Tiếng Phạn:


नीलकण्ठ धारनीNīlakaṇṭha Dhāranī (Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni).नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वरायnamo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya (Na-mô, Rát-na, tra-da-domain authority. Na-tế bào, A-ri-domain authority, A-va-lô-ki-tét-soa-ra-da).बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकायbodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya (Bô-đi-sát-toa-domain authority, Ma-ha-sát-toa-da, Ma-ha Ka-ru-ni-ka-da).ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam (Om, Sa-rơ-va, Ra-ba-dê, Su-đa-na-đa-si-da, Na-tế bào, Kờ-rít-toa, I-môm).आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. (A-ri-da-va-lô-ki-tét-soa-ra, Ram-đơ-va. Na-tế bào, Na-ra-kin-đi).ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ. (I-hê-ri, Ma-ha, Va-đa-sơ-mê, Sa-rơ-va, A-tha-đu, Su-bam, A-dê-đam).सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्। sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh. (Sa-rơ-va, sát-toa, Na-mô, Va-sát-toa, Na-tế bào, va-ga, Ma-va-đu-đu).तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih (Ta-đi-da-tha: Om, A-va-lô-ki, Lô-ka-kia, Ka-ra-tê, I-hê-ri).महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam, (Ma-ha-bô-đi-sát-toa, Sa-rơ-va, Sa-rơ-va, Ma-la, Ma-la, Ma-hi-ma-hi- đa-dam).कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयतेkuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate, (Ku-ru, Ku-ru, Ka-rơ-mâm, Đu-ru, Đu-ru, Va-cha-da-kia, Ma-ha-va-cha-da-tê).धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेलेdhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele, (Đa-ra, Đa-ra, Đi-ri-ni, Sóa-va-rà-domain authority, Cha-la, Cha-la, Ma-ma, va-ma-ra, Mục-kơ-tê-lê).एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |ehi ehi, śina śina, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya. (Ê-hi, Ê-hi, Sín-mãng cầu, Sín-mãng cầu, A-ra-si-âm, Pra-cha-li, Va-sá, Va-snóng, Pra-sá-da).

Xem thêm: Ghi Chú Tiếng Anh Là Gì - Giấy Note Trong Tiếng Anh Là Gì

हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्huru huru mara hulu hulu hrih (Hu-ru, Hu-ru, Mà-ra, Hu-lu, Hu-lu, Hờ-ri).सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधियsara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya (Sa-ra, Sa-ra, Sì-ri, Sì-ri, Su-ru, Su-ru, Bồ-đi-domain authority, Bồ-đi-da).बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दिbodhaya bodhaya. maitriya nārakindi (Bô-đà-domain authority, Bô-đà-da, Mai-tri-domain authority, Na-ra-kin-đi).धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहाdharṣinimãng cầu bhayamāna svāhā siddhāya svāhā (Đa-ri-si-ni-mãng cầu, ba-da-ma-mãng cầu, Soa-ha, Si-đi-da-ha, Soa-ha).महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहाmahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā (Ma-ha-si-đi-da-ha, Soa-ha, Sích-đà-dô-giê, Sóa-rà-domain authority, Soa-ha).नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहाnarakindi svāhā māraṇara svāhā (Na-ra-kin-đi, Soa-ha, Mà-ra-na-ra, Soa-ha).शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहाśira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā (Sí-ra-sâm, À-mục-khà-da, Soa-ha, Sa-rơ-va, Ma-ha-a-sích-đà-domain authority, Soa-ha).चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहाcakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā (Chắc-kờ-ra, A-sích-đà-domain authority, Soa-ha, Pát-ma-kát-sơ-tà-domain authority, Soa-ha).नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहाnārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā (Na-ra-kin-đi, Va-ga-rà-domain authority, Soa-ha, Ma-va-ri, Sấn-kơ-rà-da, Soa-ha.).नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहाnamah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā (Na-ma, Rát-mãng cầu, Tra-dà-domain authority, Na-mô, À-ri-dà-va-lô-ki-tét-soa-ra-da, Soa-ha).ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहाoṃ sidhayantu mantra padāya svāhā (Om, Si-đi-dăn-tu, Man-tờ-ra, Pát-đà-domain authority, Soa-ha.).

Chú Đại Bi Tiếng Phạn (phiên âm Việt):

Na mô rát mãng cầu tra da domain authority. Na ma a ria va lô ki kia soa ra da, bô đi liền kề toa domain authority, ma ha gần kề toa domain authority, ma ha ka ru ni ka da. Ôm, sa va, ra ba domain authority, su đa mãng cầu đa siê. Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki tê soa ram, đa va. Na mô mãng cầu ra kin đi, ha ra dê, ma ha va nhiều sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va sát toa, mãng cầu ma va liền kề toa. Na mô va ga, ma va đu đu.

Ta đia tha: Ôm, a va lô kê, lô ka kia, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi ngay cạnh toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa dam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê, ma ha vi ja da tê, đa ra nhiều ra, đi ri ni, soa ra domain authority, cha la thân phụ la, ma ma, va ma ra, múc tê lê, ê hê ê hê, chin nhiều chin đa, a ra sam, pra phụ vương li, va sa va sam, pra sa domain authority, hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, si mê ri mê man ri, su ru su ru, bô đi domain authority, bô đi domain authority, bô đa domain authority, bô nhiều domain authority, mai tri domain authority, na ra kin đi. Đa mê say ni na, page authority da ma na, soa ha. Skhông nhiều nhiều domain authority, soa ha. Ma ha sít đa domain authority, soa ha. Sít đa dô gê, soa ra da, soa ha. Na ra kin đi, soa ha. Ma ra mãng cầu ra, soa ha. Si ra sam, a mu kha da, soa ha. Sa va, ma ha a skhông nhiều đa da, soa ha. Chác ra, a sít nhiều da, soa ha. Pát ma kás ta domain authority, soa ha. Na ra kin đi, va ga ra domain authority, soa ha. Ma va ri, san kha ra da, soa ha.

Na tế bào rát na tra domain authority domain authority. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, soa ha. Ôm, skhông nhiều dan tu, man tra, page authority đa domain authority, soa ha.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *