Kế toán thù – Kiểm toán là một trong những ngành có nhu cầu tuyển chọn dụng tối đa hiện giờ, mặc dù kinh nghiệm tuyển dụng ngành này của những chủ thể, tập đoàn phệ cũng tương đối hà khắc cùng giờ anh chăm ngành kế tân oán kiểm toán là 1 trong những trong số những kỹ năng đề nghị cơ mà các bạn ứng viên bắt buộc nắm rõ nếu còn muốn thao tác làm việc với thăng tiến vào môi trường hội nhập thế giới.


*

Tổng phù hợp 100 thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thù kiểm toán

Trong bài viết này, baoboitoithuong.com đang tổng đúng theo 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán kiểm toán theo bảng chữ cái, hi vọng sẽ giúp các bạn học tập trường đoản cú vựng siêng ngành một biện pháp gồm hệ thống rộng.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút toán Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: giá cả nên trả Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người cung cấp Assets /’æsets/: Tài sản Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: bạn lập báo cáo Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng bằng vận kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây cất cơ bản Cash /kæʃ/: Tiền mặt Cash in hand: Tiền phương diện tại quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi bank Cash in transit: Tiền vẫn gửi Cheông chồng & take over: nghiệm thu sát hoạch Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng Construction in progress: Chi tiêu desgin cơ bản dnghỉ ngơi dang Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm đến hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu lại động và đầu tư nđính thêm hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: giá thành ngóng kết đưa Deferred revenue: Người cài trả trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định vô hình dung Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định mướn tài chính

Thuật ngữ E

Equity and funds: Vốn cùng quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm chi Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá bán Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: túi tiền vận động tài bao gồm Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập phi lý Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: Chi phí không bình thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu VND Financials /fai’nænʃəls/: Tài chủ yếu Financial rattiện ích ios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài chính Finished goods: Thành phẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định Fixed asset costs: Nguyên ổn giá gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

Thuật ngữ G

General và administrative expenses: Ngân sách chi tiêu làm chủ công ty lớn Goods in transit for sale: Hàng gửi đi cung cấp Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài thiết yếu Intangible fixed asphối costs: Nguim giá gia tài cố định vô hình dung Instruments and tools: Công vắt, chế độ vào kho Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình dung Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội cỗ Investment và development fund: Quỹ chi tiêu phạt triển Itemize /’aitemaiz/: msinh sống tiểu khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài bao gồm Leased fixed asphối costs: Ngulặng giá tài sản cố định và thắt chặt mướn tài bao gồm Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ cần trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chủ yếu lâu năm Long-term borrowings: Vay lâu năm Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký quỹ, ký cược lâu dài Long-term liabilities: Nợ dài hạn Long-term security investments: Đầu bốn chứng khoán thù dài hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt với đầu tư lâu dài Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú chuyển động SXKD Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ không giống Other current assets: Tài sản lưu lại hễ không giống Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác Other receivables: Các khoản đề xuất thu không giống Other payables: Nợ không giống Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn khác Owners’ equity: Nguồn vốn công ty slàm việc hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: giá thành trả trước Payables to employees: Phải trả công nhân viên Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá sản phẩm tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận từ vận động tài chủ yếu Purchased goods in transit: Hàng sở hữu vẫn đi bên trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản đề xuất thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Các nguyên liệu cần có, vật liệu tồn kho Receivables from customers: Phải thu của người sử dụng Reserve sầu fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản giảm trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận không phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: Chi tiêu bán hàng Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại Sales rebates: Giảm giá chỉ bán sản phẩm Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn Short-term liabilities: Nợ thời gian ngắn Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài thiết yếu ngắn hạn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, cam kết quỹ ngắn hạn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn kinh doanh Short-term security investments: Đầu bốn bệnh khoán thời gian ngắn Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá ngóng xử lý

Thuật ngữ T và W

Taxes & other payables khổng lồ the State budget: Thuế và các khoản yêu cầu nộp công ty nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Total assets: Tổng cộng tài sản Total liabilities và owners’ equity: Tổng cùng nguồn chi phí Trade creditors: Phải trả cho người chào bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare & reward fund: Quỹ khen ttận hưởng với phúc lợi

Trên đấy là 100 thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán kiểm toán phổ biến nhất, thường xuyên được áp dụng trong công việc. Nếu bạn có nhu cầu được đào tạo một giải pháp chuyên nghiệp hóa về những kỹ năng tiếng anh Ship hàng mang lại các bước, hãy đăng ký theo links sau nhằm thừa nhận hỗ trợ tư vấn quãng thời gian học giờ đồng hồ anh dành riêng cho tất cả những người đi làm việc nhé: baoboitoithuong.com/dang-ky-hoc/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *