Contrary đi với giới từ gì? phân biệt On the contrary. Contrary đi với giới on và to là phổ biến gồm chủ yếu 2 cụm: on the contrary to the contrary

*
Contrary đi với giới từ gì? phân biệt On the contrary


Contrary đi với giới từ gì?

Contrary đi với giới on và to là phổ biến gồm chủ yếu 2 cụm: on the contrary to the contrary

Phân biệt On the contrary

Nhiều bạn có thói quen sử dụng “On the contrary” với ý nghĩa “trái lại” thay cho “by/in contrast”. Tuy nhiên, trên thực tế, 2 cụm từ này có ý nghĩa khác nhau

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *