... C that 20 - vị you have any … ? - No, I don’t A parrots B parrot C cát 21 - What toys you like ? - I lượt thích … A cát B goldfish C truck 22 - What … you like? - I like rabbit A pets B.toys 23 - … ... Reading A What B When C Where 24 - What is she doing? - She is … A cook B cooking C cooks 25 - What … you doing? - … am cleaning the floor A am - you B is - she C.are - I 26 - What are they doing? ... - It’s in …… Viet nam A North B South C Central 12 - Is Ha Noi …… Hue? - No, it isn’t It’s … from Hue A near – far B far – near C near – near 13 Is hai Duong near Ha Noi? A Yes, it is B No, it...

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 3 hk2


*

... III Read the following passage và decide which option A, B, C, D best fits each space Everyone ... C in D at 15 She isn"t VietNamese ., she speaks Vietnamese perfectly A So B However C and D or III Give the correct size of the verbs in brackets khổng lồ complete the following sentences 1.I (know) ... _ When does the festival end up? _ III Read the passage & fill in each gap with a suitable word from the box With đứng đầu Bought Friends...
*

... Rain TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG thpt CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 25 The bag looks heavy I ……………you with it a help b will help c am helping d am going khổng lồ help 26 I play ... For mailing 20 The Prime Minister has three bodyguards ………… him TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG thpt CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ a khổng lồ protect b protected c protect 20 12 d protects ... India now because we have killed too many for them to TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG thpt CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 survive However, it isn’t enough simply to lớn talk about...
*

... Rain TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 25 The bag looks heavy I ……………you with it a help b will help c am helping d am going khổng lồ help 26 I play ... For mailing 20 The Prime Minister has three bodyguards ………… him TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG thpt CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ a lớn protect b protected c protect 20 12 d protects ... Silent b laugh b film c August c thriller TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN d taught d situation Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 a cup b continent c competition d center a...
*

... More 26 Which is the………………… apartment? A best B better 27 Her date of birth is ………………….November 4th A at B on C in D of 28 ………………………of people lượt thích playing sports A Many B A lot C Lot D Much 29 Hoa ... Sound B noise 20 The nurse .her temperature in the room now A take B takes C took D taking 21 My mother…………………… me a new shirt last Sunday A give B gives C gave D will give 22 We saw many ... (be)………………… addictive, so players must ( be )……………… careful 21 She prefers (socialize)………………… with her frriends 22 She prefers (read)………………………… 23 I‟d like (see)……………………………cowboy movies VIII Rewite...
*

... More 26 Which is the………………… apartment? A best B better 27 Her date of birth is ………………….November 4th A at B on C in D of 28 ………………………of people like playing sports A Many B A lot C Lot D Much 29 Hoa ... Sound B noise 20 The nurse .her temperature in the room now A take B takes C took D taking 21 My mother…………………… me a new shirt last Sunday A give B gives C gave D will give 22 We saw many ... (be)………………… addictive, so players must ( be )……………… careful 21 She prefers (socialize)………………… with her frriends 22 She prefers (read)………………………… 23 I‟d like (see)……………………………cowboy movies VIII Rewite...
... 18 This is my _ His name is Binh 19 Its name is Sao Mai _school 20. Up, please ĐỀ THI IOE LỚP VÒNG 20 (CẤP HUYỆN) NĂM HỌC 2011-2012 1/Defeat the goalkeeper(thủ môn bắt bóng),khoanh ... A Sit down ,please b Stand down, please 10 a Nice lớn met you, Thanh b Nice lớn see you, Thanh bài bác 11 Điền từ bỏ thi u vào chỗ trống This is my _ library I am thank you Good morning, _ ... _ _ 30 / _ _ 31 / _ _ 3/ LEAVE ME OUT(LOẠI CHỮ CÁI THỪA) 1.n e a v e r: _ 2.b u i l i d i n g; 3. s e...

Xem thêm:


... When C if D unless 26 Bill Gates, …… is the president of Microsoft Company, is a billionaire A who B whom C that D whose Đề cương ôn tập giờ Anh 11 học tập Hs: Lê Quý ôn 27 One …… of public ... Đề cưng cửng ôn tập giờ đồng hồ Anh 11 học Hs: Lê Quý ôn Sample exercises I Choose a word in each line that has different găng ... Highly C largely D greatly 22 "Is Duong the best student in your group?" - "Yes Why don"t you talk lớn him? He …… able lớn help you." A must be B may be (maybe)C is D would be 23 "Do you think there...
... _ Lớp: Số phách: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: giờ đồng hồ Anh Năm học: 2 010 – 2 011 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Số phách: (Đề kiểm tra có 02 trang, học sinh có tác dụng trực tiếp vào đề) ... …………… 10 …………… The end ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI HỌC KỲ I MÔN: TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC: 2 010 - 2 011 Câu I: (10 ´ 0,25 = 2.5 pts) 1- A 2-C 3-D 4-B 5-D 6 A 7-B 8-D 9-D Câu II: ... Trang chủ farmer driver classes 10 have III VERB khung 11 aren’t 12 are playing 13 has 14 is reading 15 are going 16 is looking 17 is cooking / cooks 18 is learning / am reading 19 is / is sitting / is...
... Câu) - That: nạm cho danh từ ngời/ trang bị (không dùng mệnh đề ko xác định_có vệt phẩy) Conditional sentences: (Câu điều kiện) * Conditional type 1(câu điều kiện loại 1): * Công thức: If + S + V(s, ... Tired Relative clauses: (Mệnh đề quan lại hệ) - Who: ráng cho danh tự ngời (subject_làm công ty ngữ câu) - Whom: núm cho danh từ ngời (object_làm tân ngữ câu) - Which: cố gắng cho danh từ thiết bị (S/O_ chủ ngữ ... Theo sau S2 (to)be thờng phân tách WERE cùng với tất nhà ngữ (xem công thức) + S1 S2 kiểu như không (tuỳ theo nghĩa câu) Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ kết quả) so /therefore : thế/ / Ex: ba stayed...
... Câu) - That: cố kỉnh cho danh tự ngời/ vật (không dùng mệnh đề không xác định_có vết phẩy) Conditional sentences: (Câu điều kiện) * Conditional type 1(câu điều kiện loại 1): * Công thức: If + S + V(s, ... If he had an alarm clock II bài tập: - Ôn lại từ vựng từ Unit mang đến Unit 10 - bài bác tập phần: Language focus trường đoản cú Unit mang đến Unit 10 - các loại tập trắc nghiệm: Khoanh trũn phng ỏn ỳng nht a, b, c hoc ... Tired Relative clauses: (Mệnh đề quan lại hệ) - Who: cầm cho danh từ ngời (subject_làm chủ ngữ câu) - Whom: thế cho danh trường đoản cú ngời (object_làm tân ngữ câu) - Which: thế cho danh từ vật dụng (S/O_ công ty ngữ...
... Câu) - That: rứa cho danh trường đoản cú ngời/ đồ (không cần sử dụng mệnh đề ko xác định_có vệt phẩy) Conditional sentences: (Câu điều kiện) * Conditional type 1(câu điều kiện loại 1): * Công thức: If + S + V(s, ... Tired Relative clauses: (Mệnh đề quan tiền hệ) - Who: thế cho danh tự ngời (subject_làm chủ ngữ câu) - Whom: rứa cho danh tự ngời (object_làm tân ngữ câu) - Which: cầm cho danh từ thiết bị (S/O_ nhà ngữ ... S2 (to)be thờng phân tách WERE cùng với tất loại chủ ngữ (xem công thức) + S1 S2 như thể không (tuỳ theo nghĩa câu) Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ kết quả) so /therefore : thế/ / Ex: tía stayed...
... Minh Tổ nước ngoài Ngứ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP NĂM HỌC 2013-2014 Tài liệu lưu lại hành nội Cách lưu lại trọng âm: a từ cĩ âm tiết: Trọng âm cĩ thể rơi vào âm máu đầu âm tiết vật dụng hai - Danh tự tính từ: - ... Enjoys 10 You must return this book to the library with in five days  This book TRƯỜNG trung học cơ sở TỊNH PHONG 10 GV: Dương quang Minh Tổ ngoại Ngứ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP NĂM HỌC 2013-2014 ... Your) thay đổi ta dựa vào túc từ đứng sau động từ ra mắt (said/ told) S + say to lớn + O “ you _ you _ your” TRƯỜNG thcs TỊNH PHONG 17 GV: Dương quang đãng Minh Tổ ngoại Ngứ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP NĂM HỌC 2013-2014...
... 2 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG trung học phổ thông TRẦN HƯNG ĐẠO True: - They did not study They failed the exam Tình gồm thật: -Họ ko học chúng ta thi rớt Conditional: ... Lamp post _ xe taxi was damaged, but driver of taxi was not hurt 10 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG thpt TRẦN HƯNG ĐẠO VIII Will và be going to: be going to: diễn ... Meeting was interesting I went lớn it yesterday -… 10 I met Mary She asked me khổng lồ give you this XI COMPARATIVE 12 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG trung học phổ thông TRẦN HƯNG ĐẠO Equality(So sánh...
... DE CƯƠNG LỚP : III/ hoàn tất câu sau, dùng Too/ so, either/ neither Hoa ate bread và eggs for breakfast, ... (have) dinner at home, but they (have) dinner in a small restaurant yesterday evening - - DE CƯƠNG LỚP : The chidren (be) here ten minutes ago/ but at the moment they (play) in the yard My father ... Where She weighed 50 kilos  What 10 Lien /s mother wrote a sick chú ý for her - - DE CƯƠNG LỚP :  Who IX/ Điền vào chổ trống với cồn từ khiếm khuyết: Can, must, should, ought...
từ bỏ khóa: đề cương cứng ôn tập tiếng anh lớp 3 học kỳ 1đề cương ôn tập tiếng anh lớp 11 học tập kỳ 2đề cương ôn tập giờ anh lớp 11 học tập kỳ ide cuong on tap tieng anh lop 8 hoc ki 2đề cưng cửng ôn tập giờ anh lớp 10 học tập kì 2đề cương ôn tập giờ anh lớp 8 học tập kì 2đề cương cứng ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 9 học tập kì 2đề cương cứng ôn tập giờ anh lớp 11 học kì 2đề cương cứng ôn tập giờ anh lớp 7 học kì 2ôn tập giờ anh lớp 3 học kỳ 2de cuong on thi tieng anh lop 8 hoc ky 2đề cương ôn tập tiếng anh lớp 3đề cưng cửng ôn tập giờ anh lớp 3 hk 2 giáo trình family and friendsđề cương ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 9 học tập kì iđề cưng cửng ôn tập giờ anh lớp 6 học kì 1Báo cáo thực tập tận nơi thuốc tại tp hcm năm 2018Báo cáo quy trình mua sắm chọn lựa CT CP công nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán và tiên lượng nhồi huyết não cấpBiện pháp cai quản hoạt đụng dạy hát xoan trong trường trung học cửa hàng huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý vận động học tập của học sinh theo phía phát triển kĩ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện tía chẽ, tỉnh giấc quảng ninhPhát triển du lịch bền chắc trên cơ sở đảm bảo môi trường thoải mái và tự nhiên vịnh hạ longThơ nôm tứ tốt trào phúng hồ nước xuân hươngThiết kế và sản xuất mô hình đổi mới tần (inverter) cho máy cân bằng không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm ngay cạnh việc giải quyết tố giác, tin báo về tù hãm và ý kiến đề xuất khởi tố theo luật pháp tố tụng hình sự việt nam từ thực tế tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu trên Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh đánh La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp trồng trọt tại bank Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn vn chi nhánh thức giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa nhiệm vụ hình sự so với người bên dưới 18 tuổi tội trạng trong pháp luật hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtĐổi mới cai quản tài chủ yếu trong hoạt động khoa học tập xã hội trường phù hợp viện hàn lâm công nghệ xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG kinh doanh TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn bạn dạng trong lòng bà mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong đợt nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài xích tập trang bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngớ ngẩn van lop 8
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *