Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 đem lại đến các bạn 5 đề soát sổ tất cả lời giải chi tiết dĩ nhiên bảng ma trận đề thi. Qua kia giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tìm hiểu thêm, củng rứa kỹ năng và kiến thức có tác dụng quen cùng với cấu trúc đề thi học tập kì 2.

Bạn đang xem: Đề thi hóa 8 học kì 2


Bộ đề thi học tập kì 2 môn Hóa học tập 8 năm 2021 - 2022

Đề thi Hóa 8 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi Hóa 8 học kì 2

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Tính chất của Oxi - Oxit

- Nhận biết hóa học được dùng làm pha trộn oxi vào chống thí nghiệm

- Điều chế khí Oxi

- Phân biệt Oxit axit và Oxit bazơ

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

1

40%

3

50%

Chủ đề 2

Sự Oxi hóa

PƯPH,

PƯ HH

- Khái niệm sự Oxi hóa chậm

- Phân biệt các phương trình hoá học

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

2

10%

Chủ đề 3

Mol cùng tính toán thù hóa học

- Viết với cân bằng phương thơm trình hoá học

- Tính thể tích khí sẽ tmê mẩn gia làm phản ứng

- Tính trọng lượng của chất phải dùng để phân bỏ chất không giống dựa vào thể tích.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

1

20%

3 câu

40%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

2

10%

1

10%

1

0,5đ

5%

0

2

4,5đ

45%

1

10%

1

20%

8 câu

10 đ

100%


Đề thi Hóa 8 học kì 2

I/ Trắc nghiệm khách hàng quan (2 điểm)

Câu 1. Cho các hóa học sau:

a.Fe3O4

b. KClO3

c. KMnO4

d. CaCO3

e. Không khí g. H2O

Những chất được dùng để làm điều chế oxi vào phòng thử nghiệm là:

A. b, c.

B. b, c, e, g.

C. a,b,c,e.

D. b, c, e.

Câu 2. Người ta nhận được khí oxi bằng cách đẩy nước là phụ thuộc tính chất:

A. khí oxi chảy nội địa.

B. khí oxi không nhiều tan nội địa.

C. khí oxi khó khăn hóa lỏng.

D. khí oxi nhẹ nhàng hơn nước.

Câu 3. Sự lão hóa chậm rì rì là:

A. Sự thoái hóa cơ mà không lan sức nóng.

B.Sự thoái hóa mà ko phát sáng.

C. Sự oxi hóa toả nhiệt độ nhưng không phát sáng.

D. Sự trường đoản cú bốc cháy.

Câu 4. Trong những team oxit sau, nhóm oxit làm sao là oxit axit:

A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5

B. SiO2, P2O5, N2O5, CaO

C. CO2, SiO2, NO2, MnO2, CaO

D. CO2, SiO2, NO2, N2O5, P2O5

Câu 5. (4 điểm)

Hãy xong bảng đã mang lại dưới đây bằng cách đánh dấu (+) vào cột bao gồm phương thơm trình đúng với ghi lại (-) vào cột bao gồm phương trình không nên :

STT

Phương thơm trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO à 2Hg + O2

02

2 Fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

03

Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

04

CaCO3 → CaO + CO2

05

CO2 + 2Mg→ 2MgO + C

06

C + O2 → CO2

07

2KClO3 →2KCl + 3O2

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O


II/ Tự luận (4 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn 126g sắt vào bình cất khí O2.

a. Hãy viết phương thơm trình phản bội ứng xẩy ra.

b. Tính thể tích khí O2(làm việc đktc) đã tđắm say gia phản ứng trên.

c. Tính cân nặng KClO3 nên dùng để lúc phân huỷ thì nhận được luôn thể tích khí O2(nghỉ ngơi đktc) bởi với thể tích khí O2 đã sử dụng ở phản ứng trên.

Đáp án đề thi học kì 2 Hóa 8

I. Trắc nghiệm: ( 2 điểm) 1 - A. 2 – B. 3 – C. 4 – D.

Câu 5: ( 4 điểm)

STT

Phương thơm trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO → 2Hg + O2

-

+

02

2 Fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

+

-

03

Fe + 2 HCl →FeCl2 + H2

-

-

04

CaCO3 → CaO + CO2

-

+

05

CO2 + 2Mg → 2MgO + C

-

-

06

C + O2 → CO2

+

-

07

2KClO3→ 2KCl + 3O2

-

+

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

-

+

Tự luận: (4 điểm)

nsắt = 2,25 mol (0,5 điểm)

3sắt + 2O2 →Fe3O4 (0,5 điểm)

n oxi phản nghịch ứng = 1,5 mol (0,5 điểm)

Voxi phản ứng = 33,6(l) (0,5 điểm)

2KClO3 →2KCl + 3O2 (1 điểm)

Số mol KClO3 = 1mol (0,5 điểm)

Khối lượng KClO3 = 122,5g (0,5 điểm)

..................

Đề thi Hóa 8 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 Hóa học tập 8

Nội dung con kiến thức

Mức độ nhận thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số câu hỏi

3

1 15a

15c

4

Số điểm

0,75

2,0

2,75(27,5%)

2.Dung dịch

-Nhận biết dung môi, chất rã trong hỗn hợp.

Xem thêm: V Là Gì Trong Tiếng Anh Là Gì, Viết Tắt V N Adj Adv O S Là Gì Trong Tiếng Anh

-Khái niệm dd, dd chưa bão hòa, độ đậm đặc %

-Những nhân tố tác động đến đọ rã. Kí hiệu độ rã. Tính tan.

-Tính C%

-Tính cân nặng lúc biết CM.

Số câu hỏi

1

1

15b

1

10

Số điểm

1,75

1,75

0,25

0,25

4,0(40%)

3. Tổng phù hợp

-Bài toán.

Só câu hỏi

1

1

Số điểm

3,25

32,5 (32,5%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

9

2,5

(25%)

1

1,75

(17,5%)

1

2,0

(20%)

1

0.25

(2,5%)

1

0,25

2,5%

1

3,25

(32,5%)

14

10,0 đ

(100%)


Đề thi Hóa 8 học kì 2

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm): Hãy lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Trong các hàng hóa học dưới đây, hàng chất làm sao làm cho qùy tím chuyển màu sắc xanh?

A. KClO3, NaCl, FeSO4, MgCO3.

B. CaO, SO3, BaO, Na2O.

C. Ca(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.

D. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 2. Xét các chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2. Số oxit; axit; bazơ, muối bột thứu tự là:

A. 1; 2; 2; 3.

B. 1; 2; 2; 2.

C. 2; 2; 1; 2.

D. 2; 2; 2; 1

Câu 3. Nồng độ % của một hỗn hợp đến biết

A. Số gam chất tan gồm vào 100g nước.

B. Số gam chất tung có vào 1000ml dung dịch.

C. Số gam hóa học chảy gồm trong 100ml nước.

D. Số gam chất chảy bao gồm trong 100g hỗn hợp.

Câu 4. Biết độ tan của KCl sống 300C là 37. Khối hận số lượng nước bay hơi sống 300C từ 200g dung dịch KCl 20% sẽ được hỗn hợp bão hòa là:

A. 52 gam.

B. 148 gam.

C. 48 gam

D. 152 gam

B. Phần từ bỏ luận (8,0 điểm)

Câu 5. Hoàn thành những pmùi hương trình hóa học sau và cho biết thêm bọn chúng nằm trong một số loại phản ứng gì?:

K + ?→ KOH + H2

Al + O2 →?

FexOy + O2→ Fe2O3

KMnO4 → ? + MnO2 + O2

Câu 6. Nêu cách thức nhận biết những chất khí sau: Khí nitơ, hiđro, oxi, cacbon đioxit, với khí merã (CH4). Viết PTHH ví như có?

Câu 7. Cho 5,4 gam bột Nhôm công dụng toàn diện cùng với 400ml hỗn hợp HCl

a. Tính nồng độ mol/lkhông nhiều dung dịch HCl đang dùng?

b. Lượng khí Hidro thu được ngơi nghỉ bên trên mang lại qua bình đựng 32g CuO nung rét thu được m gam hóa học rắn. Tính % cân nặng những hóa học vào m?

Đáp án đề thi học tập kì 2 Hóa 8

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu1234
Đáp ánCBDA
Thang điểm0,50,50,50,5

B. Phần từ bỏ luận: (8đ)

CâuNội dungĐiểm
Câu 1 (3đ)

2K + 2H2O →2 KOH + H2 (Phản ứng thế)

4Al + 3O2→ 2Al2O3 (Phản ứng hóa hợp)

4FexOy +(3x- 2y)O2→ 2xFe2O3 (Phản ứng hóa hợp)

2 KMnO4→ K2MnO4 + MnO2 + O2 (Phản ứng phân hủy)

(HS xác minh không nên từng làm phản ứng trừ 0,25 đ)

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

Câu 2 (2đ)

Dùng hỗn hợp nước vôi trong nhận biết khí CO2

Phương thơm trình hóa học: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Dùng tàn đóm đỏ nhận thấy khí O2

Phương trình hóa học: C + O2

*
CO2

Ba khí còn lại dẫn qua bột CuO nung nóng, khí làm chuyển màu CuO thành đỏ gạch men là khí H2

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về baoboitoithuong.com

baoboitoithuong.com - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích.

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia. |


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |

ĐK THA CASINO nhận ngay 628K | Nhacai789 - Nhà cái uy tín nhất VN 2022

© COPYRIGHT 2022 BY baoboitoithuong.com