TOP 5 đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022, tất cả lời giải kèm theo. Qua đó, góp thầy cô tham khảo để ra đề kiểm tra cuối học kì 1 mang đến học viên của bản thân.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng anh

Đồng thời, cũng giúp những em học sinh lớp 3 luyện giải đề, nạm có thể các dạng câu hỏi thường gặp mặt vào đề thi để ôn tập tác dụng hơn. Hình như, hoàn toàn có thể đọc thêm đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán, Tiếng Việt với Tin học tập. Mời thầy cô cùng những em thuộc theo dõi bài viết dưới đây:


Sở đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2Đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 3

Đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 1 năm 2021 - 2022

I. Chọn trường đoản cú khác loại.

1. OneBookEraserMap
2. CircleStarWastebasketDiamond
3. YellowPurpleRulerOrange
4. DeskChairGlobeRed
5. CrayonBoardFinePoster
6. FineGreenGreatOk

II. Chọn câu vấn đáp đúng trong các ngoặc, sau đó viết vào chỗ trống.

1. Is it a yellow pencil? Yes, it ____________. (is / isn’t)

2. _________ your hand down. (Raise/ Put)

3. _________ your desk. (Touch/ Close)

4. ________ up your pencil. (Put/ Pick)

5. Hello! _________ name is John. (I / My)

III. Sắp xếp hồ hết từ tiếp sau đây thành câu trả chỉnh

1. is/ this/ what/ ?

…………………...................................…

2. cat/ it/ a/ is.

…………………………………………..

3. a/ bag/ is/ this/ ?

…………………………………………

4. Yes,/ is/ it.

…………………………………………..

5. name/ your/ what/ is/ ?

……………………………………………..


6. is/ name/ Thuy/ my.

……………………………………………..

7. book/ a/ this/ is.

…………………………………………….

8. is/ an/ eraser/ this/ ?

_ No,/ isn’t/ it. It/ a/ is/ ruler.

…………………………………………

Đáp án Đề thi tiếng Anh học tập kì lớp 3 năm 2021

I. 1. One; 2. Wastebasket; 3. Ruler; 4. Red; 5. Fine; 6. Green;

II.1. Is; 2. Put; 3. Touch; 4. Pick; 5. My

III.1. What is this?

2. It is a mèo.

3. Is this a bag?

4. Yes, it is.

5. What is your name?

6. My name is Thuy.

7. This is a book.

8. Is this an eraser?

- No, it isn’t. It is a ruler

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì một năm 2021 - 2022

I. Find the odd one out.

1. A. howB. whatC. Peter
2. A. myB. nameC. your
3. A. LindaB. meetC. Tony
4. A. amB. isC. spell
5. A. howB. helloC. hi

II. Reorder the words lớn make correct sentences.

1. my/ is/ name/ Nam./

2. your/ what/ name/ is/ ?/

3. later/ you/ Bye./ see/.

4. you/ are/ how/ ?/

5. am/ I / fine/ you/ thank/,/./

6. do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

8. am/ I / in/ 3D/ class/./

III. Match the sentence In column A with the correct response in column B.

AB
1. What’s your name?A. Bye. See you later.

Xem thêm:

2. How are you?B. My name is Nga.
3. Goodbye.C. I’m fine, thank you.
4. Hello, I am Linda.D. Nice to meet you, too.
5. Nice khổng lồ meet you.E. Hi. I’m Quan.
6. How vị you spell Tony?F. T-O-N-Y
Your answer:
1. _________ 2. _________ 3. _________4. _________ 5. _________ 6. _________

Đáp án Đề đánh giá giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 năm 2021

I. 1. Peter; 2. name; 3. meet; 4. spell; 5. how

II. 1. My name is Nam.

2. What is your name?

3. Bye, See you later.

4. How are you?

5. I am fine. Thank you.

6. How vị you spell your name?

7. P-H-O-N-G

8. I am in class 3 chiều.

III. 1. B; 2. C; 3. A; 4. E; 5. D; 6. F;

Đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 3

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 kì một năm 2021 - 2022

I. Reorder the letters to have the correct word then rewrite it.

WRONG WORDCORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order to lớn make correct sentence.

1. is/ my/ This/ frikết thúc./ new/

2. are/ How/ Linda?/ you,/

3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? - No, _________.

3. This _________ my school.

4. The gym _________ old.

Đáp án Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì một năm 2021

I. 1. School; 2. Library; 3. name; 4. spell; 5. what; 6. class; 7. take; 8. dog;

II. 1. This is my new frikết thúc.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How do you spell your name?

III. 1. Yes; 2. it isn’t/ it is not.; 3. is ;4. is

....

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *