Top 10 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Với vị trí cao nhất 10 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 2 bao gồm đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn giờ Anh 4 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện từ bỏ đó ăn điểm cao trong số bài thi giờ đồng hồ Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 học kỳ 2

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi unique Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: chọn từ khác loại

1. A. GoB. TravelC. PlaneD. Build

2. A. ToB. YouC. WithD. For

3. A. MonkeyB. LionC. TigerD. Zoo

4. A. HolidayB. SummerC. WinterD. Fall

Question 2: Đọc cùng tick vào tranh tương thích

1. Her favourite food is fish.

*

2. I’d lượt thích some bread và milk.

*

3. We go fishing at weekends.

*

4. He goes swimming on Sundays.

*

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

It is Sunday today. Phong và Mai go lớn four places. First, they go lớn the bookshop because Mai wants lớn buy some books and pens. Then they go khổng lồ the pharmacy because Phong wants khổng lồ buy some medicine. After that, they go lớn the zoo because they want lớn see the animals. Finally, they go khổng lồ the bakery. They want lớn buy something lớn eat because they are hungry.

1. How many places vì chưng Phong and Mai go?

__________________________________________________.

2. What vày they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. vì chưng they go to lớn the post office?

__________________________________________________.

4. Why vì they go to the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: sắp đến xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho chi Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

Đáp án và Thang điểm

Question 1: chọn từ không giống loại

1. C2. B3. D4. A

Question 2: Đọc cùng tick vào tranh yêu thích hợp

1. B2. C3. A4. B

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. They go lớn four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go lớn the zoo because they want to see the animals.

Question 4: chuẩn bị xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at home because I have to vị homework.

4. He is going to lớn Ho chi Minh city.

*

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi quality Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. A. OldB. ShortC. TeacherD. Beautiful

2. A. FriendlyB. LovelyC. HappilyD. Pretty

3. A. ThickB. ThanC. ThinD. Slim

4. A. ChildhoodB. FootballerC. EngineerD. Writer

Exercise 2: Dịch những câu sau sang tiếng Anh

1. Bạn có muốn uống một chút ít nước chanh không?

_____________________________________________________?

2. Anh trai của tôi là 1 trong những kỹ sư.

_____________________________________________________.

Exercise 3: Đọc đoạn văn vấn đáp câu hỏi

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my family. There are 4 people in my family. This is my parents. My father is taller than my mother. He is a driver & my mother is a housewife. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is older than me. She is slim but very sporty. She lượt thích playing football. She is lovely and cheerful. The smallest girl is me. I love family.

1. How many people are there in her family?

________________________________________________________.

2. Is her father tall?

________________________________________________________.

3. What is her sister’s name?

________________________________________________________.

4. What does her sister look like?

________________________________________________________.

Exercise 4: Chọn câu trả lời đúng

1. I ________ lớn school late yesterday.

A. WentB. Go

C. GoesD. Going

2. His brother is ________ musician.

A. AB. An

C. TheD. X

3. Please tell me what time vì you ________ your homework?

A. GetB. Go

C. HaveD. Do

4. - What is their ________ drink? - They lượt thích chicken.

A. FavouriteB. Cheerful

C. KindD. Tall

5. My sister often ________ khổng lồ music in her free time.

A. CooksB. Listens

C. ReadsD. Goes

6. Her birthday is ________ February 25th.

A. AtB. In

C. OnD. For

7. People use ________ to lớn see the time.

A. CarsB. Televisions

C. NewsD. Clocks

8. My teacher is tall ________ thin.

A. ButB. For

C. AndD. Or

Exercise 5: sắp tới xếp những từ để chế tạo ra thành câu hoàn chỉnh

1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?

____________________________________________________________

2. me/ brother/ is/ older/ my/ than/.

____________________________________________________________

3. what/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?

____________________________________________________________

4. are/ their/ house/ decorating/ they/.

____________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. C2. C3. B4. A

Exercise 2: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Would you lượt thích some lemonade?

2. My brother is an engineer.

Exercise 3: Đọc đoạn văn vấn đáp câu hỏi

1. There are 4 people in her family.

2. Yes, he is.

3. Her name is Linda.

4. She is slim but very sporty.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu phân chia thời quá khứ vì có mốc thời gian “yesterday”
Dịch: Tôi cho trường ngày hôm qua.
2AA + nguyên âm
Dịch: Anh trai của cậu ấy là một trong những nhạc sĩ.

Xem thêm: Mẫu Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Gửi Khách Hàng Năm 2021

3DCụm tự “do your homework”: làm bài tập về nhà
Dịch: làm ơn nói đến tôi biết các bạn làm bài bác tập về nhà thời gian mấy giờ.
4AFavourite: ưa thích
Dịch: thức uống ưa thích của chúng ta là gì?
5BListen to music: nghe nhạc
Dịch: Chị gái tôi hay nghe nhạc vào thời hạn rảnh.
6COn + ngày tháng
Dịch: Sinh nhật của cô ấy ấy vào ngày 25/2.
7DDịch: Mọi người dùng đồng hồ thời trang để coi giờ.
8CAnd: và
Dịch: thầy giáo mình cao với gầy.

Exercise 5: sắp đến xếp các từ để tạo nên thành câu hoàn chỉnh

1 - What does your mother look like?

2 - My brother is older than me.

3 - What bởi your grandparents look like?

4 - They are decorating their house.

5 - My father is big & strong.

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi quality Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A cùng với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới tự (in, on, at) tương thích vào chỗ trống

1. He goes lớn school ___________ seven o’clock.

2. ___________ Sunday, we will go camping.

3. Teacher’s day is ___________ November 20th.

4. They play volleyball ___________ the afternoon.

5. She stayed ___________ trang chủ all day.

6. They live ___________ a big house.

7. The táo is ___________ the table.

8. I don’t know what is ___________ the box.

Exercise 4: Chọn câu trả lời đúng

1. – __________ does your sister do? – She is a nurse.

A. WhatB. When

C. HowD. Why

2. His brother is tall __________ he is short.

A. AndB. But

C. SoD. To

3. - Would you lượt thích some orange juice? - __________?

A. HelloB. It’s good.

C. Yes, please.D. Sorry.

4. I __________ hungry. Vị you have something khổng lồ eat?

A. AmB. Is

C. BeD. Are

5. My uncle is __________ bus driver.

A. TheB. A

C. AnD. X

6. She often __________ her homework at 8 p.m.

A. HasB. Makes

C. GetsD. Does

7. It’s time ________ lunch. Let’s go khổng lồ the cafeteria.

A. Of B. To

C. With D. For

8. A doctor works in a ________ together with a nurse.

A. FactoryB. Office

C. HospitalD. House

Exercise 5: sắp đến xếp các chữ cái để được từ đúng

*
*
*

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. C2. B3. A4. B

Exercise 2: Nối cột A với cột B

1. B2. H3. D4. A5. F6. G7. C8. E

Exercise 3: Điền giới từ bỏ (in, on, at) phù hợp vào vị trí trống

1. at

2. On

3. on

4. in

5. at

6. in

7. on

8. in

Exercise 4: Chọn giải đáp đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu hỏi nghề nghiệp: “What does + S + do?”
Dịch: – Chị gái bạn làm nghề gì thế? – Chị ấy là y tá.
2BBut nối 2 vế câu tương bội phản về nghĩa.
Dịch: Anh trai cậu ấy cao to, dẫu vậy cậu ấy thì thấp.
3CĐáp lại lời mời ăn/ uống
Dịch: – bạn có nhu cầu một chút nước cam không? – Ừ, có.
4A“I” đi với tobe là “am”
Dịch: Tôi đói, chúng ta có gì nạp năng lượng được không?
5BCấu trúc chỉ nghề nghiệp: S + be + a/ an + N.
Dịch: Chú tôi là một trong những lái xe buýt.
6DDo one’s homework: làm bài bác tập về nhà
Dịch: Cô ấy thường làm bài xích tập về nhà vào tầm 8h.
7DIt’s time for st: đã đi vào giờ có tác dụng gì
Dịch: Đã mang lại giờ ăn uống trưa rồi. Đi ra căng tin đi.
8CHospital: dịch viện
Dịch: Một bác sĩ thao tác ở khám đa khoa với một y tá.

Exercise 5: sắp xếp các chữ chiếc để được trường đoản cú đúng

1. student

2. teeth

3. fifteen

4. lemonade

5. market

6. firework

*

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: lựa chọn từ không giống loại

1. A. Old B. Young C. Fish D. Slim

2. A. Chicken B. Lemonade C. Pork D. Beef

3. A. Bread B. Táo C. Noodles D. Rice

4. A. Banana B. Strong C. Thin D. Thick

Question 2: Viết những từ đúng theo chủ thể vào cột bên phải

monkeyszoo climbtigers elephants bearsswing subject danceEnglandred blousecolourjump cinema
ANIMALSABILITIES

Question 3: chấm dứt các câu sau dựa vào tranh gợi ý

*

1. I go to bed at ___________

*

2. I enjoy ___________.

*

3. A ___________ works in a hospital.

*

4. This is a ___________.

Question 4: phụ thuộc vào từ gợi nhắc viết thành câu hoàn hảo

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

________________________________________.

Đáp án và Thang điểm

Question 1: lựa chọn từ không giống loại

1. C2. B3. B4. A

Question 2:

AnimalAbility
MonkeysClimb
TigersSwing
ElephantsJump
Bears Dance

Question 3: dứt các câu sau phụ thuộc vào tranh gợi ý

1. A quarter khổng lồ ten2. Táo bị cắn dở juice3. Doctor4. Monkey

Question 4: phụ thuộc vào từ gợi nhắc viết thành câu hoàn chỉnh

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *