Famous for its ancient ruins, Koh Ker can be reached more easily than in the recent past thanks to a toll road.

Bạn đang xem: Đường tiếng anh là gì


1988 - Đường hầm Seikan là đường hầm đường sắt dài nhất Nhật Bản nối Hakodate với Aomori bằng đường bộ.
Đường glucose, đường fructose, đường mía, đường nha, đường sữa, đường nho, và tinh bột tất cả đều được cấu tạo từ đường.
Đường nhánh, đường liên kết, đường kết nối được gọi là Đường giao thông lớp B (cấp II) có ba chữ số trên 130.
Có một đường hầm đường sắt và hai đường hầm đường bộ qua kênh đào giữa Beverwijk và thành phố Haarlem ở bờ nam.
A railway tunnel and two motorway tunnels cross the canal between Beverwijk and the nearby city of Haarlem on the south bank.
Lũ đã làm hư hại các tuyến đường bộ, đường ray, đường hầm, và dẫn tới tình trạng mất điện và nước trên toàn vùng.
The floods damaged roads, railroads, and tunnels, and left power and water outages across the region.

Xem thêm: Mẫu Giấy Ủy Quyền Tiếng Anh Là Gì ? Giấy Ủy Quyền Trong Tiếng Tiếng Anh


Những phát sinh từ baoboitoithuong.comệc rửa mưa tiếp xúc với các bề mặt và đường đường và cũng từ quá trình rửa đá và chấm điểm.
These arise from rainfall washing exposed surfaces and haul roads and also from rock washing and grading processes.
Sáu nghìn dặm đường, 600 dặm đường ngầm, 400 dặm đường xe đạp và nửa dặm xe điện, nếu bạn đã từng đến đảo Roosevelt.
Six thousand miles of road, 600 miles of subway track, 400 miles of bike lanes and a half a mile of tram track, if you"ve ever been to Roosevelt Island.
Mùa thu năm 1941, Kharkov là đầu mối trung tâm lớn nhất về đường sắt, đường bộ và đường không có tính chiến lược.
In the autumn of 1941, Kharkov was considered one of the Sobaoboitoithuong.comets" most important strategic bases for railroad and airline connections.
con đường phía trước luôn ở cuối đường con đường bạn đến, con đường bạn theo đuổi, con đường mang bạn tới tương lai, đưa bạn tới nơi này,
the way forward always in the end the way that you came, the way that you followed, the way that carried you into your future, that brought you to this place,
Tương tự cách biến các tuyến đường sắt từ đường đơn thành đường đôi, tuyến đường mới không phải luôn luôn được xây dựng dọc theo tuyến đường có sẵn.
In the same way as converting railway lines from single track to double track, the new carriageway is not always constructed directly alongside the existing carriageway.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *