Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ phổ biến, bài xích số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính chào quí vị thính đưa. Xin mời quý khách quan sát và theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì Hằng Tâm với Christopher Cruise prúc trách nát.quý khách hàng vẫn xem: Flying colors là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS & CRY OVER SPILLED MILK.Quý khách hàng đang xem: Flying colors là gì

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, nhì thành ngữ ta học tập là WITH FLYING COLORS và CRY OVER SPILLED MILK.

Bạn đang xem: Flying colors là gì

It’s the over of the school year. All students work hard, they study day & night to lớn pass exams either khổng lồ be promoted lớn a higher cấp độ or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã đến khi kết thúc niên học. Học sinc, sinch viên học tập cần mẫn, chúng ta học tập hôm sớm nhằm thi đậu, lên lớp cao hơn nữa, hoặc tốt nghiệp ngôi trường học của mình. Họ biết là họ cần phải có cnạp năng lượng bạn dạng để sửa biên soạn cho bước đến trong cuộc sống.

MIKE: Mai Lan, my friover Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, các bạn của tôi, anh Bill, vẫn xuống lòng tin lắm. Thực là phi lý. Thường Khi anh ta không phải là người những điều đó.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy & energetic. Do you know what happened khổng lồ him?Anh là bạn luôn luôn luôn luôn nhiệt huyết, sướng, đầy năng lượng. Anh có biết tất cả câu hỏi gì xẩy ra cho anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math thử nghiệm, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài xích tân oán, không phải thi thường nhưng là thi cá nguyệt, một trong những phần điểm bự Khi tính điểm mức độ vừa phải cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi quan trọng tưởng tượng Bill thi rớt một bài thi quan trọng. Anh ta luôn luôn luôn xuất sắc trong lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the thử nghiệm because he didn’t read the questions carefully & his answers were not lớn the point.

Bill tuyệt vời. Anh làm cho lỗi bài bác thi vì ko đọc kỹ thắc mắc đề xuất đều câu vấn đáp của anh ấy không ổn đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have sầu another chance?Thực là đáng tiếc. Anh bao gồm thời cơ nào không giống không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì không. Nhưng luôn luôn luôn còn dịp khác trong tương lai.

MAI LAN: So what can you vị lớn cheer him up? What’s past is past. It doesn’t help to be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm thế nào sẽ giúp anh ta lên tinh thần? Cái gì đã qua là đã qua. Buồn cũng ko ích gì. Anh gật đầu đồng ý không?

MAI LAN: What do you mean?Anh có ý nói gì?

MIKE: To cry over spilled milk means khổng lồ be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk Tức là bi quan lòng vày một câu hỏi đã xảy ra nhưng mà ko biến đổi được nữa. Việc đã rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

Xem thêm: Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì ? Đọc Ngay Để Biết! Khối Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it bachồng, right?Khi sữa đổ xuống rồi, ko mang lại được, cần ko ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can vì is khổng lồ study seriously và be prepared for the next.Thế kia. Anh ta tất yêu thay đổi Việc này. Việc anh làm cho được là học hành trang nghiêm cùng sẵn sàng đến kỳ thi cho tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened khổng lồ me myself many years ago. One day, I bought a very expensive sầu piece of silk & tried to make a dress.Mike. chuyện này có tác dụng tôi nghĩ đến một cthị xã xẩy ra đến bao gồm tôi những năm trước đây. Một hôm tôi cài đặt một khúc lụa rất đắt với cố gắng may một chiếc áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly & ruined the entire piece, right?Tôi đoán thù được mẩu truyện sót lại rồi. Cô cắt sai cùng hư không còn miếng lụa, đề nghị không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not khổng lồ cry over spilled milk & start saving to try again. She was right.Đúng vượt, Mike. Tôi bi thiết lắm. Má tôi bảo tôi chớ có cry over spilled milk. Chuyện vẫn rồi, bước đầu để dành riêng chi phí và làm cho lại.

MIKE: Just lượt thích you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get back on track.Cũng nhỏng cô, Bill đang thoát khỏi cơn xuống niềm tin cùng trở về như xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give sầu up. He won’t repeat the same mistake.Tôi gật đầu. Bill là ngườn năng nổ đạt mục đích. Anh sẽ không đầu hàng, không làm lỗi như vậy nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a kiểm tra. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc chắn rằng lần thi sau Bill sẽ cẩn trọng. Anh đã thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng đó. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta vẫn thi đỗ “with flying colors” nghĩa là đỗ thuận lợi, xuất sắc đẹp.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk and is prepared to pass the next chạy thử with flying colors.Tôi đoán thù kiên cố anh ta đã điều này. Hy vọng bây chừ anh sẽ quên chuyện vẫn rồi với sẵn sàng thi đậu kỳ tới thuận lợi, xuất sắc.

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng bao gồm nói giỡn!

Hôm nay chúng ta vừa học tập hai thành ngữ : WITH FLYING COLORS tức là THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC cùng CRY OVER PILLED MILK tức là THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng Tâm với Christopher Cruise xin hứa gặp lại quí vị vào bài học tới.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *