a game played between two teams of eleven people, where each team tries lớn win by kicking a ball into lớn the other team"s goal:

Bạn đang xem: Football là gì

a game for two teams of eleven players in which an oval ball is moved along the field by running with it or throwing it:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ baoboitoithuong.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


(the oval ball used in) a game played by two teams in which each team tries khổng lồ kick, run with, or throw the ball across the opposing team’s goal line to score points. American & Canadian football differ in the number of players, the form size of the field, and some rules of play:
In the same way that football games involve sầu the movement of physical particles, mental events involve neural activities.
It is not clear, however, that random assignment would promote selfless values in physicians any more than a one-sided draft does in professional football.
It is no more a question of collecting music for music"s sake, it could just as well be stamps or football cards.
But unlượt thích the earlier violent activities associated with gangs, football và cricket were not just a matter of bullying behavior.
I remember one fall night when the stands were sparse và kids were already wearing coats emblazoned with football logos.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu thị cách nhìn của những biên tập viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press tốt của những nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Aligned Là Gì, Nghĩa Của Từ Align, Giải Nghĩa Từ Align Và Gợi Ý Các Từ Liên Quan

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *