Câu vấn đáp được bảo đảm chứa thông tin đúng chuẩn và đáng tin cậy, được xác thực hoặc vấn đáp bởi những chuyên gia, giáo viên số 1 của chúng tôi.


*

Sự hình thành liên kết ion:

* $K_2S$:

$2$ nguyên tử $K$ mỗi nguyên tử nhường nhịn $1$ electron đến nguyên tử $S$ để thay đổi thành cation $K^+$, đồng thời nguyên tử $S$ thừa nhận $2$ electron của $2$ nguyên tử $K$ để biến thành anion $S^2-$.

$2K + S → 2K^+ + S^2-$

Ion $K^+$, $S^2-$ sản xuất thành có điện tích trái vệt hút nhau bởi lực hút tĩnh điện, tạo cho liên kết ion vào phân tử $K_2S$

* $CaO$:

Nguyên tử $Ca$ dường $2$ electron đến nguyên tử $O$ để biến hóa thành cation $Ca^2+$, bên cạnh đó nguyên tử $O$ dấn $2$ electron của nguyên tử $Ca$ để biến thành anion $O^2-$

$Ca + O → Ca^2+ + O^2-$

Ion $Ca^2+, O^2-$ chế tác thành mang điện tích trái vệt hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, làm cho liên kết ion trong phân tử $CaO$

* $MgCl_2$:

Nguyên tử $Mg$ nhường nhịn $2$ electron mang lại $2$ nguyên tử $Cl$ để biến đổi thành cation $Mg^2+$, mặt khác $2$ nguyên tử $Cl$, mỗi nguyên tử dìm $1$ electron của nguyên tử $Mg$ để trở thành anion $Cl^-$

$Mg + 2Cl → Mg^2+ + 2Cl^-$

Ion $Mg^2+, Cl^-$ chế tạo ra thành với điện tích trái vệt hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, khiến cho liên kết ion trong phân tử $MgCl_2$

* $Al_2O_3$:

$2$ nguyên tử $Al$ mỗi nguyên tử nhường nhịn $3$ electron mang đến $3$ nguyên tử $O$ để biến hóa thành cation $Al^3+$, bên cạnh đó $3$ nguyên tử $O$, từng nguyên tử nhận $2$ electron của nguyên tử $Al$ để biến thành anion $O^2-$

$2Al + 3O → 2Al^3+ + 3O^2-$

Ion $Al^3+, O^2-$ sản xuất thành mang điện tích trái vệt hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo cho liên kết ion vào phân tử $Al_2O_3$

* $Na_2O$:

$2$ nguyên tử $Na$ mỗi nguyên tử nhường $1$ electron cho nguyên tử $O$ để biến hóa thành cation $Na^+$, bên cạnh đó nguyên tử $O$ dấn $2$ electron của nguyên tử $Na$ để trở thành anion $O^2-$

$2Na + O → Na^+ + O^2-$

Ion $Na^+, O^2-$ tạo thành thành sở hữu điện tích trái vết hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, khiến cho liên kết ion vào phân tử $Na_2O$

* $Na_2S$:

$2$ nguyên tử $Na$ mỗi nguyên tử nhịn nhường $1$ electron mang lại nguyên tử $S$ để chuyển đổi thành cation $Na^+$, mặt khác nguyên tử $S$ nhấn $2$ electron của nguyên tử $Na$ để biến thành anion $S^2-$

$2Na + S → Na^+ + S^2-$

Ion $Na^+, S^2-$ chế tác thành sở hữu điện tích trái vết hút nhau bởi lực hút tĩnh điện, làm cho liên kết ion vào phân tử $Na_2S$

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *