Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ baoboitoithuong.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Go-to là gì

Their focus is on the go-to-market stage, where companies have sầu products & early customer traction.
His go-to move sầu is to lớn use surrounding walls khổng lồ ricochet baông xã & forth và bowling over his opponents as he does.
He has been described as the go-to guy for high-tech journalism, covering topics such as dark pools, flash crashes, algorithmic trading & high-frequency trading.
It is the go-to site for your daily dose of comprehensive sports news, scores, features, videos, galleries và editorials.
Telenor has developed a framework that provides affiliates with a proven concept of developing target segmented offerings & optimised go-to-market strategies.
The hotel hosted the rich and famous, while the auditorium was said khổng lồ be the go-to place for entertainment.
Tcherevkoff has a quality position as advertisers go-to photographer for images that reality with a twist.
The label has a svào celebrity following & continues lớn be the go-to designer for performance artists.
She"s always on my go-to danh sách, she"s just an amazing artist & songwriter, we just make magic together.
She became the new franchise"s go-to option, but the team finished with a cellar-dwelling 6-26 record.
Các cách nhìn của các ví dụ ko mô tả ý kiến của các chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press tuyệt của các bên trao giấy phép.

Xem thêm: Cây Dừa Cao Bao Nhiêu - Đặc Điểm Sinh Học Cây Dừa

*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *