keep (someone) in the loop

To keep someone informed about and/or involved in something, such as a plan or project, especially that which involves or pertains lớn a specific group. We"ve sầu hired a new intern lớn help you with data entry, so be sure to lớn keep her in the loop about the project.See also: keep, loopSee also:

Bạn đang xem: Keep in the loop là gì

keep (one's) weather eye open keep (one's) wig on keep (one's) wits about (one) keep (one's) word keep (one's)/a beady eye on (someone or something) keep (one's)/an eye on (someone or something) keep (oneself) busy keep (oneself) to (oneself) keep (some kind of) hours keep (someone or oneself) in ignorance keep (someone or something) about keep (someone or something) apart keep (someone or something) at a distance keep (someone or something) at arm's length keep (someone or something) at cất cánh keep (someone or something) for (someone or something) keep (someone or something) in kiểm tra keep (someone or something) in order keep (someone or something) in sight keep (someone or something) on (their or its) feet keep (someone or something) under (one's) control keep (someone or something) up to date keep (someone or something) within bounds keep (someone or something, or oneself) at a distance keep (someone) in the dark (about something) keep (someone) in the loop keep (someone) in the picture keep (someone) on a short leash keep (someone) on ice keep (someone) onside keep (someone) posted, to keep (someone) under (one's) thumb keep (something) by keep (something) cthua trận lớn (one's) chest keep (something) dark keep (something) for a rainy day keep (something) for another time/day/week/etc. keep (something) in proportion keep (something) in reserve keep (something) light keep (something) on the down low keep (something) on the hush keep (something) on the hush-hush keep (something) straight (in one's mind/head) keep (something) khổng lồ (oneself) keep (something) lớn a minimum keep (something) under (one's) hat keep (something) under one's hat, to keep (something) under wraps keep (something) up (one's) sleeve keep (two or more people) straight (in one's mind/head)

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Broadcast Là Gì, Nghĩa Của Từ Broadcast Trong Tiếng Việt

keep in loop là gì keep sb in loop nghĩa loop in la gi in loop là gì ground loops là gì keep in là gì keep somebody toàn thân updated nghĩa là gì keep sb up là gì keep in the loop là gì
- Từ đồng nghĩa, phương pháp cần sử dụng từ tương tự Thành ngữ, tục ngữ keep (someone) in the loop
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *