Kế toán – Kiểm tân oán là 1 trong những trong số những ngành mong muốn tuyển dụng tối đa hiện nay, tuy vậy đề xuất tuyển dụng ngành này của các chủ thể, tập đoàn lớn béo cũng khá nghiêm ngặt với giờ anh chăm ngành kế toán kiểm toán là 1 trong những trong số những năng lực bắt buộc nhưng mà chúng ta ứng cử viên đề nghị nắm rõ nếu muốn thao tác làm việc cùng thăng tiến trong môi trường thiên nhiên hội nhập quốc tế.


*

Tổng phù hợp 100 thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thù kiểm toán

Trong bài viết này, baoboitoithuong.com vẫn tổng phù hợp 100 thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán kiểm toán thù theo bảng vần âm, hy vọng để giúp đỡ các bạn học tập tự vựng siêng ngành một phương pháp tất cả khối hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút ít toán thù Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: Ngân sách nên trả Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người buôn bán Assets /’æsets/: Tài sản Advances to lớn employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: fan lập báo cáo Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng phẳng phiu kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây đắp cơ bản Cash /kæʃ/: Tiền phương diện Cash in hand: Tiền phương diện trên quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi bank Cash in transit: Tiền đang gửi Check & take over: sát hoạch Cost of goods sold: Giá vốn bán sản phẩm Construction in progress: Chi tiêu sản xuất cơ bạn dạng dnghỉ ngơi dang Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn cho hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu giữ hễ cùng đầu tư ngắn thêm hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: giá thành hóng kết chuyển Deferred revenue: Người tải trả tiền trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

Thuật ngữ E

Equity and funds: Vốn với quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm bỏ ra Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá chỉ Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: túi tiền vận động tài chính Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập không bình thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: giá cả không bình thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đ Financials /fai’nænʃəls/: Tài chính Financial ratgame ios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài bao gồm Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định Fixed asset costs: Ngulặng giá bán gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

Thuật ngữ G

General and administrative expenses: túi tiền làm chủ công ty lớn Goods in transit for sale: Hàng gửi đi chào bán Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính Intangible fixed asset costs: Nguyên ổn giá chỉ gia sản thắt chặt và cố định vô hình Instruments and tools: Công cầm cố, phương tiện trong kho Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội cỗ Investment & development fund: Quỹ chi tiêu vạc triển Itemize /’aitemaiz/: msống đái khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính Leased fixed asmix costs: Ngulặng giá tài sản thắt chặt và cố định mướn tài bao gồm Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ buộc phải trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài thiết yếu dài hạn Long-term borrowings: Vay dài hạn Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết quỹ, ký cược lâu năm Long-term liabilities: Nợ lâu dài Long-term security investments: Đầu bốn bệnh khoán thù nhiều năm hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định và chi tiêu dài hạn Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận tự vận động SXKD Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ không giống Other current assets: Tài sản giữ động không giống Other long-term liabilities: Nợ lâu năm không giống Other receivables: Các khoản đề nghị thu không giống Other payables: Nợ không giống Other short-term investments: Đầu tứ ngắn hạn không giống Owners’ equity: Nguồn vốn công ty snghỉ ngơi hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: túi tiền trả trước Payables to employees: Phải trả công nhân viên cấp dưới Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận tự vận động tài bao gồm Purchased goods in transit: Hàng thiết lập vẫn đi bên trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản đề xuất thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Các nguyên liệu cần có, vật liệu tồn kho Receivables from customers: Phải thu của doanh nghiệp Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản bớt trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận không phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: giá thành bán hàng Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại Sales rebates: Giảm giá bán bán sản phẩm Short-term borrowings: Vay ngắn hạn Short-term liabilities: Nợ thời gian ngắn Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính ngắn hạn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, ký quỹ thời gian ngắn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn marketing Short-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khoán thời gian ngắn Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá ngóng xử lý

Thuật ngữ T và W

Taxes and other payables khổng lồ the State budget: Thuế với những khoản bắt buộc nộp bên nước Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình Total assets: Tổng cùng gia tài Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn chi phí Trade creditors: Phải trả cho người bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare & reward fund: Quỹ khen thưởng trọn và phúc lợi

Trên đấy là 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thù kiểm toán thông dụng tuyệt nhất, tiếp tục được thực hiện vào công việc. Nếu bạn muốn được huấn luyện một biện pháp chuyên nghiệp hóa về những kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ anh giao hàng mang đến quá trình, hãy đăng ký theo link sau để dìm hỗ trợ tư vấn lộ trình học tiếng anh dành riêng cho tất cả những người đi làm nhé: baoboitoithuong.com lớn.com/dang-ky-hoc/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *