Boys were usually taught their father’s secular occupation, either agriculture or some trade or craft.

Bạn đang xem: Làng nghề truyền thống tiếng anh là gì


Người Inca duy trì các nghề thủ công này và đạt được những thành tựu về kiến trúc như xây dựng Machu Picchu.
The Incas maintained these crafts and made architectural achievements including the construction of Machu Picchu.
Các món đồ là biểu tượng cho nghề thủ công gia đình, nghệ thuật hoặc nghề nghiệp thường được chọn làm một mon.
Nghề thủ công và thương mại phát triển nhờ vào vị trị thuận lợi: gần thủ đô và những con đường xuyên qua Balkan.
Có ba lối vào chính phù hợp cho nghề thủ công sâu, cụ thể là những lối vào gần Landsort, Sandhamn và Söderarm. ^ “Havet.nu”.
There are three main entrances suitable for deep-draught craft, namely, those near Landsort, Sandhamn, and Söderarm.
Nhờ vào lợi thế đó cũng như sự phát triển của nghề thủ công và giao thương đường dài, thành phố trở nên phồn thịnh.
Thanks to this advantage, as well as burgeoning craftsmanship and long-distance trade, the city became wealthy.
Biển hiệu neon, được giới thiệu vào năm 1910 tại Paris Motor Show, được sản xuất bởi nghề thủ công uốn ống thủy tinh thành hình dạng.

Xem thêm: Regardless Là Gì, Regardless Of, Regardless Of Là Gì


Neon signs, introduced in 1910 at the Paris Motor Show, are produced by the craft of bending glass tubing into shapes.
Chúng tôi cũng có một số vật tuyệt vời đến từ Nhật Bản, xoay quanh chủ đề nghề thủ công, mang tên "Tạo ra tại Nhật Bản."
We also have some amazing objects from Japan, centered around craftsmanship, called "Made in Japan."
Sự ô nhiễm đã lấn át nó chủ yếu đến từ chất thải không được xử lý, và hóa chất từ nghề thủ công như thuộc da.
Then pollution takes its toll, mainly due to untreated sewage and chemical dumping from crafts such as tanning.
Thư viện cũng cung cấp dịch vụ tham khảo, các cuộc hội họp kể chuyện, các bài giảng về văn học và các lớp nghề thủ công.
The library also offers reference service, story telling gatherings, lectures on literature and handicraft classes.
Công ty cũng đã biên soạn sách hướng dẫn nghề thủ công của mình mỗi năm từ hơn 30 năm và đã hỗ trợ đua xe đường rãnh từ năm 1961.
The company has also been compiling its hobby craft guidebook every year from more than 30 years and has supported slot car racing since 1961.
Chẳng có ngôn ngữ nào có thể chuyển đổi cái nghề thủ công cổ truyền mang đậm phong cách riêng này thành những thứ mà máy móc có thể sản xuất.
There was no language to translate this ancient, idiosyncratic handcraft into something machine operators could produce.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *