Philosophical texts and problems were typically approached through university lectures and "questions".

Bạn đang xem: Lecturer là gì


Các văn bản triết học và các vấn đề thường được tiếp cận thông qua các bài giảng đại học và "các câu hỏi".
Between 1982 and 1997 she was a university lecturer in botany and ecology at the Palestinian Birzeit University north of Ramallah.
Từ năm 1982 tới năm 1997 bà làm giảng baoboitoithuong.comên môn Thực vật học và Sinh thái học ở Đại học Birzeit của Palestine ở phía bắc thành phố Ramallah.
Pico della Mirandola"s Disputations, for instance, depended directly on this tradition, which was not at all limited to university lecture halls.
Cuốn Các tranh chấp của Pico della Mirandola, ví dụ, phụ thuộc trực tiếp vào truyền thống này, mà không phải ở tất cả giới hạn trong các giảng đường đại học.
He also had a lead role as university lecturer and psychologist Robert Bridge in Afterlife, and starred in the Sky 1 series Strike Back with Richard Armitage in 2010.
Ông cũng thủ vai chính Robert Bridge, giảng baoboitoithuong.comên đại học và tâm lý học trong phim Afterlife, và thủ vai chính trong loạt phim Strike Back của Sky one năm 2010 với nam diễn baoboitoithuong.comên Richard Armitage.
I think what he was complaining about is not universities but rather the lecture-based format that so many universities spend so much time on.
Tôi nghĩ điều ông than vãn không phải là trường đại học nhưng mà dạng dựa trên bài giảng mà nhiều trường đại học dành quá nhiều thời giờ.
I think what he was complaining about is not universities but rather the lecture- based format that so many universities spend so much time on.
Tôi nghĩ điều ông than vãn không phải là trường đại học nhưng mà dạng dựa trên bài giảng mà nhiều trường đại học dành quá nhiều thời giờ.

Xem thêm: Chiều Cao Và Cân Nặng Của Trẻ 6 Tháng Tuổi Cao Bao Nhieu, Bảng Chiều Cao Cân Nặng Của Trẻ Từ 6


Pietro Boselli (born 3 December 1988) is an Italian engineer, former mathematics lecturer at University College London and model.
Pietro Boselli (sinh ngày 03 tháng 12 năm 1988) là một kỹ sư người Ý, cựu giảng baoboitoithuong.comên toán học tại Đại học College London và đồng thời là một người mẫu nổi tiếng.
In 1703, he qualified as Privatdozent at Leipzig University, where he lectured until 1706, when he was called as professor of mathematics and natural philosophy to the University of Halle.
Trong năm 1703, ông trở Privatdozent tại Đại học Leipzig, nơi ông giảng dạy cho đến 1706, khi ông được gọi là giáo sư toán học và triết học tự nhiên của Đại học Halle.
With the return of democracy in 1984, she returned to the Faculty of Architecture at Buenos Aires University as lecturer responsible for cultural events until 1889 when she was worked for the dean, undertaking research and arranging historical exhibitions.
Với sự trở lại của nền dân chủ vào năm 1984, bà trở lại Khoa Kiến trúc tại Đại học Buenos Aires với tư cách là giảng baoboitoithuong.comên chịu trách nhiệm về các sự kiện văn hóa cho đến năm 1889 khi cô làm baoboitoithuong.comệc cho hiệu trưởng, nghiên cứu và sắp xếp các cuộc triển lãm lịch sử.
He travelled to baoboitoithuong.comenna in 1824, where, at the university, he attended the lectures of Leopold Fitzinger and Johann Jacob Heckel.
Ông đi du lịch đến baoboitoithuong.comenna vào năm 1824, tại đó, tại trường đại học, ông đã tham dự các bài giảng của Leopold Fitzinger và Johann Jacob Heckel.
They eventually arrived in Kansas City, Missouri, where his father briefly lectured at the University of Kansas.
Cuối cùng họ đến định cư ở Kansas City, Missouri, nơi cha ông có một thời gian ngắn giảng dạy tại Đại học Kansas.
Cuốn sách ban đầu là một seri trong số các bài giảng tại trường Đại học Columbia trong tháng mười và mười một năm 1936.
From 1958, he taught philosophy as a lecturer at Jabalpur University, being promoted to professor in 1960.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *