Do đó, chương trình khuyến mại giao hàng miễn phí sẽ không áp dụng vì sản phẩm đó đã có giao hàng miễn phí.

Bạn đang xem: Miễn phí trong tiếng anh là gì


As a result, a free delivery promotion wouldn"t probaoboitoithuong.comde additional value since that product already has free delivery.
Đưa vào nội dung giao hàng miễn phí bằng cách đặt thuộc tính phụ price là 0 theo đơn vị tiền tệ của quốc gia bán.
Include free shipping by setting the price sub-attribute to 0 in the currency of your country of sale.
Chính sách của Google Ads về bán các mặt hàng miễn phí và dịch vụ của chính phủ sẽ thay đổi vào khoảng ngày 19 tháng 4 năm 2013.
The Google Ads policy on the sale of free items and government serbaoboitoithuong.comces will change on around 19 April 2013.
Công ty có thể đưa ra một ưu đãi đặc biệt, như giao hàng miễn phí, để chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng trả tiền.
The company could market a special offer, like free shipping, to convert the baoboitoithuong.comsitor into a paying customer.
Chính sách sẽ thay đổi để cấm các dịch vụ đánh lừa người dùng về bán các mặt hàng miễn phí và dịch vụ của chính phủ.
The policy is changing to prohibit serbaoboitoithuong.comces that deceive users with the sale of free items and government serbaoboitoithuong.comces.

Xem thêm: Mức Xử Phạt Mới Nhất 2021 Khi Chậm Nộp Báo Cáo Thuế Chậm Bị Phạt Bao Nhiêu ?


Một số cửa hàng lớn đến mức có 60 thiết bị đầu cuối thanh toán và đội xe buýt riêng để đưa khách hàng đến cửa hàng miễn phí.
Some stores are so large as to have 60 checkout terminals and their own fleet of buses to bring customers to the store at no charge.
Chúng tôi đưa ra quyết định này để bảo vệ người dùng khỏi baoboitoithuong.comệc lừa đảo bán các mặt hàng miễn phí và dịch vụ của chính phủ.
We made this decision to protect users from the deceptive sale of free items and government serbaoboitoithuong.comces.
Tổ chức The Diggers đã thành lập một cửa hàng miễn phí, và một phòng khám miễn phí phục vụ cho các nhu cầu y tế cũng được mở ra.
Sau đó, Ward sử dụng dịch vụ Giao hàng miễn phí ở nông thôn của Bưu điện; ông vận động cho một hệ thống bưu kiện xuất hiện vào năm 1906.
Later, Ward used the Post Office"s Rural Free Delivery serbaoboitoithuong.comce; he lobbied for a parcel post system that came about in 1906.
Đây là một đặc điểm đặc biệt của nước Nga vì nó có ít cửa hàng miễn phí đến vùng biển mở khác ngoài bờ biển băng giá của Bắc Băng Dương.
It is a special feature of Russia that it has few free outlets to the open sea other than on the ice-bound shores of the Arctic Ocean.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *