Tiếng Anh hiện đang trngơi nghỉ thành công xuất sắc cố gắng hữu ích đến phần lớn ngành nghề, giúp người đi làm việc cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn mới nhất cùng từ nâng cao, cải tiến và phát triển tài năng công việc và nghề nghiệp của bản thân.

Bạn đang xem: Ngành y tiếng anh là gì

Với những người dân luôn luôn nên trau dồi và học hỏi và chia sẻ kỹ năng và kiến thức từng ngày, từng ngày như ngành Y dược thì Việc học tiếng Anh lại càng trlàm việc đề xuất đặc trưng rộng lúc nào hết.

Nếu tiếng Anh vững, đặc biệt là mảng từ vựng giờ Anh siêng ngành Y khoa, những y bác sỹ có thể gọi thông thạo những tư liệu nước ngoài, trường đoản cú kia tìm hiểu phần nhiều kỹ năng tiên tiến nhất về Y tế. Để giúp cho bạn dễ dàng rộng bên trên hành trình dài tích điểm từ vựng chăm ngành này, TOPICA Native xin phép được gửi đến chúng ta cỗ cđộ ẩm nang trường đoản cú vựng tiếng Anh siêng ngành Y dược mới nhất.

Download Now: Bộ trường đoản cú vựng 24 chăm ngành


Mục Lục


1. Từ vựng y dược chỉ các nhiều loại căn bệnh viện

Hospital /ˈhɒspɪtl/Bệnh viện
Mental /ˈmentl// psychiatric hospital /ˌsaɪkiˈætrɪk ˈhɒspɪtl/Bệnh viện trọng tâm thần
General hospital /ˈdʒenrəl ˈhɒspɪtl/Bệnh viện nhiều khoa
Field hospital /fiːld ˈhɒspɪtl /Bệnh viện dã chiến
Nursing trang chính /ˈnɜːsɪŋ/Nhà dưỡng lão
Cottage hospital /ˈkɒtɪdʒ ˈhɒspɪtl/Bệnh viện tuyến bên dưới, Bệnh viện huyện
Orthopedic hospital /ˌɔːθəˈpiːdɪk ˈhɒspɪtl/Bệnh viện chỉnh hình

*

2. Từ vựng chỉ những chuyên khoa

An(a)esthesiologist /ˌænəsˌθiːziˈɒlədʒɪst/Bác sĩ tạo mê
Cardiologist /ˌkɑːdiˈɒlədʒɪst/Bác sĩ tyên mạch
Dermatologist /ˌdɜːməˈtɒlədʒɪst/Bác sĩ da liễu
Endocrinologist /ˌendəʊkrɪˈnɒlədʒɪst/Bác sĩ nội tiết
Gyn(a)ecologist /ˌɡaɪnəˈkɒlədʒɪst/ Bác sĩ prúc khoa
H(a)ematologist /ˌhiːməˈtɒlədʒɪst/ Bác sĩ huyết học
Hematologist /ˌhiːməˈtɒlədʒɪst/ Bác sĩ chuyên khoa gan
Neurologist /njʊəˈrɒlədʒɪst/ Bác sĩ chăm khoa thần kinh
Oncologist /ɒŋˈkɒlədʒɪst/ Bác sĩ chuyên khoa ung thư
Ophthalmologist /ˌɒfθælˈmɒlədʒɪst/ Bác sĩ mắt
Otorhinolaryngologist/otolaryngologist Bác sĩ tai mũi họng
Pathologist /pəˈθɒlədʒɪst/ Bác sĩ bệnh án học
Psychiatrist /saɪˈkaɪətrɪst/ Bác sĩ siêng khoa trung ương thần
Radiologist /ˌreɪdiˈɒlədʒɪst/ Bác sĩ X-quang
Obstetrician /ˌɒbstəˈtrɪʃn/ Bác sĩ sản khoa
Paeditrician /ˌpiːdiəˈtrɪʃn/ Bác sĩ nhi khoa

*

3. Từ vựng y dược chỉ những một số loại bệnh

1. Abdominal pain /æbˈdɒmɪnl peɪn/: Đau bụng

2. Abscess /ˈæbses/: Nổi mụn nhọt

3. Acariasis: Bệnh ghẻ

4. Acne /ˈækni/: Mụn trứng cá

5. Axinh tươi appendicitis /əˈkjuːt əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột thừa cấp

6. Axinh tươi bronchiolitis /əˈkjuːt/: Viêm tè truất phế quản cấp

7. Backabịt /ˈbækeɪk/: Đau lưng

8. Bacterial enteritis /bækˈtɪəriəl ˌentəˈraɪtɪs/: Vi khuẩn ruột

9. Bacterial pneumonia /bækˈtɪəriəl njuːˈməʊniə/: Vi khuẩn phổi

10. Bilharzia /bɪlˈhɑːtsiə/: Bệnh giun chỉ

11. Blaông xã eye /blæk aɪ/: Thâm mắt

12. Bleeding /ˈbliːdɪŋ/: Chảy máu

13. Blindness /ˈblaɪndnəs/: Mù

14. Blister /ˈblɪstə(r)/: Phồng rộp

15. Bradycardia: Nhịp tyên ổn chậm

16. Breast nodule /brest ˈnɒdjuːl/: Hạch vú

17. Broken bone /ˈbrəʊkən bəʊn/: Gãy xương

18. Burn /bɜːn/: Bị bỏng

19. Cancer /ˈkænsə(r)/: Bệnh ung thư

đôi mươi. Candidiasis: Bệnh nấm candida

21. Carcinomatosis: Ung thỏng biểu bì

22. Cardiac arrest /ˈkɑːdɪæk əˈrɛst/: Ngừng tim

23. Cardiac arrhythmia /ˈkɑːdɪæk əˈrɪðmɪə: ɑ/ : Rối loàn nhịp tim

24. Cardiomyopathy: Bệnh cơ tim

25. Cataract /ˈkætərækt/: Đục chất liệu thủy tinh thể

26. Cerebral infarction /ˈsɛrɪbrəl ɪnˈfɑːkʃən/: Chảy máu não

27. Cerebral palsy /ˈsɛrɪbrəl ˈpɔːlzi/: Bệnh liệt não

28. Cerebro-vascular accident (cva): Tai trở thành mạch máu não

29. Cervical polyp /sə(ː)ˈvaɪkəl ˈpɒlɪp/: Polyp cổ tử cung

30. Cervicitis: Viêm cổ tử cung

31. Chest pain /ʧɛst peɪn/: Đau ngực

32. Chicken pox /ˈʧɪkɪn pɒks/: Bệnh thủy đậu

33. Chill /ʧɪl/: Cảm lạnh

34. Deaf /dɛf/: Điếc

35. Dengue fever /ˈdɛŋgi ˈfiːvə/: Sốt xuất huyết

36. Dental caries /ˈdɛntl ˈkeəriːz/: Sâu răng

37. Depression /dɪˈprɛʃən/: Trầm cảm

38. Dermatitis /ˌdɜːməˈtaɪtɪs/: Viêm da

39. Dermatomycosis: Bệnh nnóng da

40. Diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/: Bệnh đái đường

41. Diaphragmatic hernia /ˌdaɪəfrægˈmætɪk ˈhɜːniə/: Thoát vị cơ hoành

42. Diarrhoea /ˌdaɪəˈrɪə/: Bệnh tiêu chảy

43. Diphtheria /dɪfˈθɪərɪə/: Bệnh bạch hầu

44. Diseases of tongue  /dɪˈziːzɪz ɒv tʌŋ/: Các bệnh lý của lưỡi

45. Dizziness /ˈdɪzɪnɪs/: Cngóng mặt

46. Dumb /dʌm/: Câm

47. Duodenal ulcer /ˌdju(ː)əʊˈdiːnl ˈʌlsə/: Loét tá tràng

48. Duodenitis /ˌdju(ː)əʊdiːˈnaɪtɪs/: Viêm tá tràng

49. Dysentery /ˈdɪsntri/: Bệnh kiết lị

50. Dyspepsia /dɪsˈpɛpsɪə/: Rối loạn tiêu hoá

51. Earache /ˈɪəreɪk/: Đau tai

52. Endometriosis: Bệnh lạc nội mạc tử cung

53. Epididymitis: Viêm mào tinh hoàn

54. Erythema /ˌɛrɪˈθiːmə/: Ban đỏ

55. Eye dryness /aɪ ˈdraɪnəs/: Mắt bị khô

56. Eye itching /aɪ ˈɪʧɪŋ/: Ngứa mắt

57. Female infertility /ˈfiːmeɪl ˌɪnfɜːˈtɪlɪti/: Vô sinh nữ

58. Fever /ˈfiːvə/: Sốt

59. Food allergy /fuːd ˈæləʤi/: Dị ứng thực phẩm

60. Food poisoning /fuːd ˈpɔɪznɪŋ/: Ngộ độc thực phẩm

61. Fracture /ˈfrækʧə/: Gãy xương

62. Fungus /ˈfʌŋgəs/: Nấm

63. Ganglion cyst /ˈgæŋglɪən sɪst/: U hạch

64. Gastric ulcer /ˈgæstrɪk ˈʌlsə/: Loét dạ dày

65. Gastroenteritis /ˈgæstrəʊˌɛntəˈraɪtɪs/: Viêm dạ dày

66. Gastrointestinal hemorrhage /ˌgæstrəʊɪnˈtɛstɪn(ə)l ˈhɛmərɪʤ/: Xuất ngày tiết dạ dày

67. Gingivitis /ˌʤɪnʤɪˈvaɪtɪs/: Viêm nướu

68. Glaucoma /glɔːˈkəʊmə/: Bệnh tăng nhãn áp

69. Headabịt /ˈhɛdeɪk/: Nhức đầu

70. Hearing loss /ˈhɪərɪŋ lɒs: Nghe kém

71. Heart attack /hɑːt əˈtæk/: Đau tim

72. Heart disease /hɑːt dɪˈziːz/: Bệnh tim

73. Heart failure /hɑːt ˈfeɪljə/: Suy tim

74. Hemorrhoids /ˈhɛmərɔɪdz/: Bệnh trĩ

75. Hepatic failure /hɪˈpætɪk ˈfeɪljə/: Suy gan

76. Hepatitis /ˌhɛpəˈtaɪtɪs/: Viêm gan

77.

Xem thêm: Ideas Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ Idea Trong Tiếng Việt

Impetigo /ˌɪmpɪˈtaɪgəʊ/: Bệnh lnghỉ ngơi da

78. Infection /ɪnˈfɛkʃən/: Nhiễm trùng

79. Inflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃən/: Viêm

80. Influenza /ˌɪnflʊˈɛnzə/: Cúm

81. Insomnia /ɪnˈsɒmnɪə/: Mất ngủ

Xem cụ thể về ngôn từ cùng bí quyết ứng dụng từng trang web tại: Tổng hòa hợp 5 website tiếng Anh chuyên ngành Y khoa

82. Intertrigo: Chốc mép

83. Intestinal malabsorption: Ruột kỉm hấp thu

84. Jaundice /ˈʤɔːndɪs/: Bệnh đá quý da

85. Joint pain /ʤɔɪnt peɪn/: Đau khớp

86. Keratitis: Viêm giác mạc

87. Kwashiorkor: Suy bồi bổ thể phù

88. Laryngopathy: Bệnh thanh quản

89. Leukoplakia: Bạch sản

90. Lipoma: U mỡ

91. Liver cirrhosis /ˈlɪvə sɪˈrəʊsɪs/: Gan xơ gan

92. Lues /ˈljuːiːz/: Bệnh giang mai

93. Lump /lʌmp/: Bướu

94. Lung cancer / lʌŋ ˈkænsə/: Ung thỏng phổi

95. Malaria /məˈleərɪə/: Bệnh nóng rét

96. Male infertility / ˈmælɪ ˌɪnfɜːˈtɪlɪti/: Vô sinch nam

97. Malnutrition /ˌmælnju(ː)ˈtrɪʃən/: Suy dinc dưỡng

98. Mastitis /mæsˈtaɪtɪs/: Viêm vú

99. Measles /ˈmiːzlz/: Bệnh sởi

100. Meningitis /ˌmɛnɪnˈʤaɪtɪs/: Viêm màng não

101. Menopause symptoms / ˈmɛnəʊpɔːz ˈsɪmptəmz/: Các triệu chứng mãn kinh

102. Miscarriage /mɪsˈkærɪʤ/: Sẩy thai

103. Obesity: Bệnh phệ phì

104. Oesophagitis /əʊˈbiːsɪti/: Viêm thực quản

105. Orchitis: Viêm tinc hoàn

106. Osteoporosis /ˌɒstɪəʊpɔːˈrəʊsɪs/: Loãng xương

107. Otitis media: Viêm tai giữa

108. Paralytic ileus /ˌpærəˈlɪtɪk ˈɪlɪəs/: Tắt ruột liệt

109. Pelvic pain /ˈpɛlvɪk peɪn/: Đau vùng chậu

110. Peritonitis /ˌpɛrɪtəʊˈnaɪtɪs/: Viêm màng bụng

111. Phlebitis /flɪˈbaɪtɪs/: Viêm tĩnh mạch

112. Phthisis /ˈθaɪsɪs/: Bệnh lao phổi

113. Pleural effusion /ˈplʊərəl ɪˈfjuːʒən/: Tràn dịch màng phổi

114. Pleural mouse /ˈplʊərəl maʊs/: Dị đồ gia dụng màng phổi

115. Pleurisy /ˈplʊərɪsi/: Viêm màng phổi

116. Pneumonia /njuːˈməʊniə/: Viêm phổi

117. Pneumothorax: Tràn khí màng phổi

118. Pox /pɒks/: Bệnh giang mai

119. Premenstrual syndrome: Hội bệnh tiền khiếp nguyệt

1đôi mươi. Prostatitis: Viêm con đường chi phí liệt

121. Pseudoleukemia: Bệnh bạch cầu giả

122. Scabies /ˈskeɪbɪiːz/: Bệnh ghẻ

123. Skin-disease /skɪn–dɪˈziːz/: Bệnh ngoại trừ da

124. Smallpox /ˈsmɔːlpɒks/: Bệnh đậu mùa

125. Sneeze /sniːz/: Hắt hơi

126. Sniffles: Sổ mũi

127. Sore eyes /sɔːr aɪz/: Đau mắt

128. Sore throat /sɔː θrəʊt/: Viêm họng

129. Sprains /spreɪnz/: Bong gân

130. Stomachabít /ˈstʌməkeɪk/: Đau dạ dày

131. Stroke /strəʊk/: Đột quỵ

132. Swelling /ˈswɛlɪŋ/: Sưng tấy

133. Syncope /ˈsɪŋkəpi/: Ngất

134. Tachycardia /ˌtækɪˈkɑːdɪə/: Nhịp tyên nhanh

135. Tendonitis: Viêm gân

136. Tetanus /ˈtɛtənəs/: Bệnh uốn nắn ván

137. Thymopathy: Bệnh đường ức

138. Toothache /ˈtuːθeɪk/: Đau răng

139. Trachoma /trəˈkəʊmə/: Bệnh đau đôi mắt hột

140. Travel siông chồng /ˈtrævl sɪk/: Say xe, trúng gió

141. Trichomycosis: Bệnh nấm tóc

142. Tuberculosis /tju(ː)ˌbɜːkjʊˈləʊsɪs/: Bệnh lao

143. Typhoid /ˈtaɪfɔɪd/: Bệnh thương thơm hàn

144. Ulcerative sầu colitis /Ulcerative kɒˈlaɪtɪs/: Viêm loét đại tràng

145. Vaginitis: Viêm âm đạo

146. Variola /vəˈraɪələ/: Bệnh đậu mùa

4. Từ vựng y dược về những khí cụ Y tế

1. first aid kit /fɜːst eɪd kɪt/: túi sơ cứu thương

2. sticking plaster /ˈstɪkɪŋ ˈplɑːstə/: băng cá nhân

3. bandage /ˈbændɪʤ/: vải vóc băng dấu thương

4. cotton wool /ˈkɒtn wʊl/: bông gòn

5. surgical mask /ˈsɜːʤɪkəl mɑːsk/: khẩu trang y tế

6. stethoscope /ˈstɛθəskəʊp/: ống nghe (nhằm đi khám bệnh)

7. oxyren mask /ˈɒksɪʤən mɑːsk/: phương diện nạ oxy

8. eye chart /aɪ ʧɑːt/: bảng tất cả những kí từ bỏ hoặc vần âm với những kích cỡ lớn nhỏ dại khác nhau nhằm kiểm soát mắt

9. scales /skeɪlz/: mẫu cân

10. blood pressure monitor /blʌd ˈprɛʃə ˈmɒnɪtə/: thứ đi tiết áp

11. pregnancy testing kit /ˈprɛgnənsi ˈtɛstɪŋ kɪt/: giải pháp test thai

12. thermometer /θəˈmɒmɪtə/: sức nóng kế

Hy vọng với nhắc nhở danh sách những từ vựng trên đây, bạn đã sở hữu thể tiếp thu cho doanh nghiệp đầy đủ trường đoản cú vựng chăm ngành Y khoa căn uống bạn dạng. TOPICA Native sầu đã thuộc các bạn tìm hiểu thêm những kiến thức độc đáo về tiếng Anh nói chung, tương tự như tiếng Anh chăm ngành Y khoa nói riêng.

Khám phá ngay lập tức phương pháp học Tiếng Anh tiếp xúc tác dụng được tin cần sử dụng do 80000+ fan bên trên đôi mươi giang sơn tức thì trên đây!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *