Đề cưng cửng học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 mang đến số đông dạng bài bác tập nhỏng kiếm tìm từ khác các loại, điền vào nơi trống, tra cứu lỗi không đúng... Qua đó, giúp các em ôn tập thiệt tốt từ bỏ vựng, ngữ pháp giờ đồng hồ Anh để sẵn sàng mang lại bài xích thi học kì 2 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Ôn tập tiếng anh lớp 3 học kỳ 2

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Tiếng Anh 3 mang lại học viên của chính bản thân mình. Dường như, rất có thể xem thêm đề cương cứng môn Toán, Tiếng Việt. Chi tiết mời thầy cô và các em học viên thuộc sở hữu đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3:

Đề cương cứng ôn thi kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022

I. Odd one out.

1. cat

2. fine

3. Where

4. under

5. in

6. garden

7. dog

rabbit

five

What

next

on

fish tank

mouse

parrot

nine

Do

near

of

flower

goldfish

pet

twelve

How

behind

front

pot table

cat


II. Circle a, b or c.

1. I have sầu five sầu...............

a. rabbit b. goldfishc. dog

2. Do you have sầu .........parrots?

a. anyb. some c. a

3. The cats are next khổng lồ the flower........

a. cageb. tankc. pot

4. ........are the parrots? - They’re in the cage.

a. How many b. What c. Where

5. The dog is in......of the fish tank.

a. nextb. onc. front

III. Read & write.

A. My name is Phong. Today I am in the park with my friends. We are doing sports & playing games. Some of the boys & I are playing football. Some of the girls are skipping. My friover Mai is cycling. Nam & Quan are flying kites. We are happy in the park.

1. The children are in the.....................

2. Some of the boys are.....................

3. Some of the girls are.....................

4. Mai is.....................

5. Nam and Quan are.....................

B. Hello! My name is Nam. I am nine years old. My family is in Hue. It is in central Viet Nam. Hue is near Da Nang but far from Nha Trang. There are a lot of mountains & trees in my place.


1. Nam’s family is ..................................

2. He is ...............................years old.

3. Hue is ........................ Viet Nam..

4. Hue is ............................ Nha Trang?

5. There are a lot of …………………and …………………in Nam’s place.

IV. Fill in the blanks.

1. I have a lot of........... (pets / toy)

2. She has one...........(dogs / cat) và three......... (goldfish / parrot)

3. The parrots are in the......... (cage / fish tank)

4. Where are your......... ? (rabbit / cats)

5. They’re......... the table (next / under)

6. My pets are .........the garden (in / on)

7. Do you have .........goldfish? (any / an)

8. The rabbit is next lớn the flower......... . (cage / pot)

9. I have two trucks, one doll and a......... (planes / kite)

10. Peter & Tom......... ships. (like / likes)

V. Find a mistake và correct it.

1. Do you have some cats?

...............................................................

2. I has a lot of pets.

...............................................................

3. The dogs is in front of the house.

...............................................................

4. Where are the rabbit?

...............................................................


5. He’s is in the garden.

...............................................................

6. The rabbits are next in the flower pot.

...............................................................

7. The goldfishes are in the fish tank.

...............................................................

8. What toy vị you like?

...............................................................

9. Lindomain authority lượt thích dolls and kites.

...............................................................

10. Peter and Tony like truck and ships.

Xem thêm: Địa Chỉ Tổng Công Ty Viwaseen Về Đề Án Tái Cơ Cấu Tổng Công Ty

...............................................................

VI - Reorder the words to make sentences.

1. lot / I / have sầu / pets / a / of /.

...............................................................

2. are / cage / The / in / parrots / the / .

...............................................................

3. goldfish / Where / are / the / ?

...............................................................

4. fish tank / cats / are / The / behind / the /.

...............................................................

5. Do / have / trucks / you / any / ?

...............................................................

6. like / you / vày / toys / What /?

...............................................................

7. likes / dogs / He / và / parrots /.

...............................................................

8. many / How / have / you / bởi / goldfish / ?

...............................................................

9. He / five sầu / plane / has / & /a / ships /.

...............................................................


10. in / listening / Hoa / is / music / the / to lớn / room /.

...............................................................

11. mother / My / dinner / cooking / is /.

...............................................................

12. a / picture / is / drawing / He /.

...............................................................

13. skipping / The / yard / the / are / girls / in /.

...............................................................

VII – Read và bởi the task.

This is Jane. She is ten years old. She has a cát, two dogs, two parrots and three rabbits. They are all in the garden. She also likes toys. She has five dolls & two ships. Her friover Jaông chồng has three trucks and four planes. Jane is cleaning the floor in the living room. Jack is playing with his toys in the playroom. She likes singing & drawing. He likes playing the piano. They cycle & fly their kites after school. The weather is sunny today. Jane lives in Ha Noi. Jack lives in Ho Chi Minh City

TrueFalse
1. Jane has eight pets.
2. She doesn’t like toys.
3. Jaông chồng is Jane’s brother.
4. He lượt thích planes & trucks.
5. She is cleaning the floor.
6. He is watching TV.
7. She likes singing.
8. It’s rainy today.
9. Jane lives far from Jaông chồng.
10. They skate after school.

.....

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *