IES CUNG CẤP GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING LỊCH HỌC THƯ VIỆN TIN TỨC
mở cửa Menu IES CUNG CẤPhường GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING LỊCH HỌC THƯ VIỆN TIN TỨC
*
*
*

Cùng IES học tập giờ đồng hồ Anh chăm ngành cho địa chỉ hành chủ yếu nhân sự, đây là một trong những địa chỉ không thể không có trong mỗi cửa hàng. Và có nhiều tự vựng siêng ngành cơ mà vị trí này thường xuyên thực hiện đặc biệt là Lúc làm việc cho quý doanh nghiệp nước ngoài hoặc công tynhân sự bạn quốc tế.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh vào cai quản nhân sự cùng tuyển dụng

HR - Human Resources: mối cung cấp nhân lực (nhân sự)

HR manager: trưởng phòng nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược cai quản trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng kĩ năng (săn uống đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: shop tuyển dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, đề nghị tuyển mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển chọn dụng

*

Background kiểm tra /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minc đọc tin về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn uống hóa doanh nghiệp

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

Collective sầu agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao đụng tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp đơn xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Phỏng vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian test việc

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những kĩ năng tuyển chọn dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chuẩn tuyển chọn chọn

bộ vi xử lý Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng quan trọng yêu cầu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng có tác dụng các việc cùng một thời gian (nhiều nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ dụng cụ (kỷ pháp luật từ bỏ giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng thao tác nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng sủa tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự đổi mới (mang tính thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am đọc, có đầu óc khiếp doanh

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự hăng hái, nhiệt tình (cùng với công việc)

Từ vựng giờ Anh về làm hồ sơ tuyển chọn dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu hèn lý lịch

Competency profile /ˈkɑːmpɪtənmê man ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job description /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản trình bày công việc

Application khung /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form mẫu ban bố nhân sự khi xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thư xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy đi khám sức khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý lịch tư pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Tlỗi mời làm việc (sau khi rộp vấn)

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình xử lý kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao cồn trực tiếp

Compassionate leave sầu /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ việc lúc có người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cấp dưới cùng cấp cho bên trên quản lí lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự thải trừ nhân viên

Annual leave sầu /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phép năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cưng cửng, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung chợt lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền vừa lòng pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinch con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ ngơi bù

Maternity leave sầu /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhị sản

Siông xã leave sầu /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phép hưởng trọn lương

Unpaid leave sầu /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phnghiền ko lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chnóng côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Công vấn đề theo ca

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về lương cùng phúc lợi an sinh thôn hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng

*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Ttận hưởng theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm làng mạc hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian làm thêm giờ đồng hồ, chi phí có tác dụng thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế các khoản thu nhập cá nhân 1 IES Education

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *