*

Bản dịch mang tính chất tham khảo. Chúng tôi rất mong muốn nhận được sự góp ý của quý vị để bản dịch này hoàn chỉnh hơn.

Hi vọng bản dịch này giúp ích cho các anh/chị trong lĩnh vực lâm nghiệp tham khảo mã loại đất loại rừng bằng tiếng anh và sử dụng có hiệu quả.

Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu nguyên sinh tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX TB nguyên sinh tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL giàu nguyên sinh tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL TB nguyên sinh tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK giàu nguyên sinh tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK TB nguyên sinh tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK giàu nguyên sinh tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK TB nguyên sinh tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX giàu nguyên sinh tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX TB nguyên sinh tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn nguyên sinh tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn nguyên sinh tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên ngập ngọt nguyên sinh tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX TB tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo kiệt tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên nửa rụng lá giàu tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên nửa rụng lá trung bình tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên nửa rụng lá nghèo tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên nửa rụng lá nghèo kiệt tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên nửa rụng lá phục hồi tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX phục hồi tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL giàu tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL TB tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL nghèo tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL nghèo kiệt tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL phục hồi tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK giàu tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK TB tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK nghèo tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK nghèo kiệt tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK phục hồi tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK giàu tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK TB tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK nghèo tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK nghèo kiệt tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK phục hồi tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX giàu tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX TB tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX nghèo tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX nghèo kiệt tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX phục hồi tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn giàu tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn trung bình tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn nghèo tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn phục hồi tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn giàu tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn trung bình tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn nghèo tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn phục hồi tiếng anh là gì Rừng gỗ tự nhiên ngập ngọt tiếng anh là gì Rừng tre/luồng tự nhiên núi đất tiếng anh là gì Rừng nứa tự nhiên núi đất tiếng anh là gì Rừng vầu tự nhiên núi đất tiếng anh là gì Rừng lồ ô tự nhiên núi đất tiếng anh là gì Rừng tre nứa khác tự nhiên núi đất tiếng anh là gì Rừng tre nứa tự nhiên núi đá tiếng anh là gì Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất tiếng anh là gì Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất tiếng anh là gì Rừng hỗn giao tự nhiên núi đá tiếng anh là gì Rừng cau dừa tự nhiên núi đất tiếng anh là gì Rừng cau dừa tự nhiên núi đá tiếng anh là gì Rừng cau dừa tự nhiên ngập nước ngọt tiếng anh là gì Rừng gỗ trồng núi đất tiếng anh là gì Rừng gỗ trồng núi đá tiếng anh là gì Rừng gỗ trồng ngập mặn tiếng anh là gì Rừng gỗ trồng ngập phèn tiếng anh là gì Rừng gỗ trồng đất cát tiếng anh là gì Rừng tre nứa trồng núi đất tiếng anh là gì Rừng tre nứa trồng núi đá tiếng anh là gì Rừng cau dừa trồng cạn tiếng anh là gì Rừng cau dừa trồng ngập nước tiếng anh là gì Rừng cau dừa trồng đất cát tiếng anh là gì Rừng trồng khác núi đất tiếng anh là gì Rừng trồng khác núi đá tiếng anh là gì Đất đã trồng trên núi đất tiếng anh là gì Đất đã trồng trên núi đá tiếng anh là gì Đất đã trồng trên đất ngập mặn tiếng anh là gì Đất đã trồng trên đất ngập phèn tiếng anh là gì Đất đã trồng trên đất ngập ngọt tiếng anh là gì Đất đã trồng trên bãi cát tiếng anh là gì Đất có cây gỗ tái sinh núi đất tiếng anh là gì Đất có cây gỗ tái sinh núi đá tiếng anh là gì Đất có cây gỗ tái sinh ngập mặn tiếng anh là gì Đất có cây tái sinh ngập nước phèn tiếng anh là gì Đất trống núi đất tiếng anh là gì Đất trống núi đá tiếng anh là gì Đất trống ngập mặn tiếng anh là gì Đất trống ngập nước phèn tiếng anh là gì Bãi cát tiếng anh là gì Bãi cát có cây rải rác tiếng anh là gì Đất nông nghiệp núi đất tiếng anh là gì Đất nông nghiệp núi đá tiếng anh là gì Đất nông nghiệp ngập mặn tiếng anh là gì Đất nông nghiệp ngập nước ngọt tiếng anh là gì Mặt nước tiếng anh là gì Đất khác tiếng anh là gì

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *