take turns

To alternate doing something; khổng lồ do something in succession, one person or thing after another.

Bạn đang xem: Take turn là gì

Please take turns instead of everyone talking at once. My brother and I took turns going down the slide.See also: take, turn

take turns

((at) doing something) and take turns (at something); take turns (with something) to alternate in doing something. Let"s take turns with mowing the lawn. Do you want to take turns at answering the telephone?See also: take, turn

take turns

(with something) Go to lớn take turns ((at) doing something).See also: take, turn

take turns with someone

to alternate with someone. We both can"t be there at the same time. I"ll take turns with you. You have sầu to take turns with your brother.See also: take, turn

take turns

Alternate, as in Since there is only one horse, Beth và Amandomain authority are taking turns riding.

Xem thêm: Khái Niệm Toán Cao Cấp Là Gì ? MộT Số Ví Dụ Về ToáN Cao CấP Ma TrậN

This phrase uses turn in the sense of "one of a series of actions done in succession." Also see in turn. See also: take, turn

take ˈturns doing something/to vì chưng something

(British English also take it in ˈturns to vì something) vày something one person after another: My wife và I take it in turns to write khổng lồ our daughter in Canadomain authority. ♢ There weren’t enough computers for everytoàn thân, so we had khổng lồ take turns using them.See also: something, take, turnSee also:

take turns

vày something alternately with others We had to lớn take turns using the dictionary as there was only one.

take turns|take|turns

v. phr. To bởi something one after another instead of doing it all at the same time. In class we should not talk all at the same time; we should take turns. Jean và Beth took turns on the swing. The two boys took turns at digging the hole. The three men took turns driving so one would not be too tired.

Quý khách hàng đang xem: Take turns là gì

take khổng lồ heels take lớn it lượt thích a duchồng lớn water, to lớn take to lớn one side take lớn one's heels take to one's heels, khổng lồ take lớn pieces take khổng lồ something lượt thích a duchồng lớn water take to lớn task take to task, to lớn take lớn the cleaners take to lớn the cleaners, to lớn take lớn the hills take to lớn the hustings take khổng lồ the road take khổng lồ the stump take lớn the tall timber(s) take lớn the woodshed take to wife take to your bed take to your heels take too much on take trouble over (something) take trouble over/with something take trouble with (something) take turn take turns take turns doing something/to vày something take turns with take two & hit to right take umbrage take umbrage at take umbrage at (something) take umbrage, to take under advisement take under one's wing take up take up (one's) abode take up (the) cudgels against (someone or something) take up a collection take up abode take up arms take up arms (against someone or something) take up for take up for (someone or something) take up on take up residence take up residence in (some place) take up room take up space take up the challenge take up the cudgel(s) take the words out of one"s mouth take things easy take to take khổng lồ heart take to one"s heels take to lớn task take lớn the cleaners take khổng lồ the woods take turns take up take up arms take up the cudgels for take up with take with a grain of salternative text take-out order taken abaông chồng taken by take turns là gì take turn lớn nghĩa là gì take turn tức thị gì take turn là gì giờ đồng hồ an take tunrs là gi arti take turns - Từ đồng nghĩa, cách dùng từ bỏ tương tự Thành ngữ, tục ngữ take turns
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *