Hôm ni, baoboitoithuong.com xin chia sẻ cùng với các bạn từ bỏ vựng tiếng Anh về chủ đề tín ngưỡng – một chủ thể thân quen tương đối thú vui.quý khách sẽ xem: Tín ngưỡng tiếng anh là gì

=> Những từ bỏ vựng giờ Anh Ielts chủ đề Books và Movie

=> Những biến đổi báo tốt gặp gỡ sinh hoạt trường bay bởi giờ Anh

=> Từ vựng giờ Anh chủ thể phương pháp pháp


*

Từ vựng giờ Anh về chủ đề tín ngưỡng

- Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

- Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

- Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống cổ xưa

- Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự ràng buộc, sự chấp trước

- Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín đồ, thiết bị đệ

- Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

- Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinc mệnh

- Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

- Bodhisattva: Bồ Tát

- Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

- Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

- Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: nguyên lý nhân quả

- Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

- Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

- Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

- Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng tạo hóa, Đấng sáng thế

- Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

- Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

- Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

- Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

- Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

- Church – /tʃɝːtʃ/: bên thờ

- Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo mặt đường của Do Thái Giáo

- Mosque – /mɑːsk/: nhà thời thánh của fan Hồi giáo

- Pagodomain authority – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

- Temple – /ˈtem.pəl/: đền

- Monk – /mʌŋk/: thầy tu

- Priest – /priːst/: linch mục

- Pope – /poʊp/: giáo hoàng

- Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

- God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

- Saint – /sənt/: Thánh nhân

- Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu vớt tinh

- Heaven – /ˈhev.ən/: thiên mặt đường, thiên quốc, thiên thượng

- Hell – /hel/: địa ngục

- Earth – /ɝːθ/ trái đất, cõi trần

- Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

- Devil – /ˈdev.əl/, satan – /ˈseɪ.tən/, demon – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

- Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

- Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

- Material – /məˈtɪr.i.əl/: đồ dùng chất

- Spirit – /ˈspɪr.ət/: linc hồn, tinh thần

- Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

- Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền hậu định

- Pray – /preɪ/: cầu nguyện

- Chant – /tʃænt/: tụng kinh

- Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

- Mind – /maɪnd/: tứ tưởng, trọng điểm hồn

- Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn đạo đức

- Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự ngu muội

- Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: tiết hạnh, phđộ ẩm giá

- Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

- Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng từ trung khu, thiện nay lương

- Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng trường đoản cú bi

- Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

- Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự thực bụng, chân thực

- Sincerity – /sɪnˈsɪr/: tình thực, thành khẩn

- Evil – /ˈiː.vəl/: dòng ác

- Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

- Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: khiếp sách

- The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

- Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

- Preach – /priːtʃ/: thuyết giảng

- Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

- Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: ngoài hành tinh, toàn thể

- Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk.quý khách đang xem: Tín ngưỡng giờ đồng hồ anh là gì

ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: vnạp năng lượng minch chi phí sử

- Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

- Any conflict can be solved with tolerance, patience and sincerity.Quý khách hàng sẽ xem: Tín ngưỡng tiếng anh là gì

=> Mọi sự xung đột phần đa có thể được giải quyết với sự độ lượng, kiên nhẫn với thành tâm.

- The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people lượt thích Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con con đường thừa nhận thức của các tín ngưỡng chân đó là thông qua việc thực hành sửa chữa phiên bản thân theo các tiêu chuẩn chỉnh đạo đức được dẫn dắt vì những vị giác mang như Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

- Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

Tuy nhiên từ bỏ rất rất lâu những tín ngưỡng tôn giáo hiện có thể nhấn thức về Thần – số đông sinh mệnh thời thượng rộng loại bạn.

Hy vọng các từ bỏ vựng bên trên vẫn hữu dụng mang lại các bạn, cùng học tiếng Anh từng ngày với baoboitoithuong.com nhé. quý khách hàng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm phương pháp học tự vựng giờ đồng hồ Anh của trung trung tâm chúng tôi. Chúc chúng ta học hành hiệu quả!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *