Toán thù lớp 4 tính quý hiếm của biểu thức là bài toán thù học viên vận dụng các kỹ năng của phnghiền nhân, chia, cùng, trừ nhằm tính toán thù giá trị.Bài học tân oán lớp 4 tính giá trị của biểu thức từ bây giờ, baoboitoithuong.com vẫn nhắc lại các kiến thức và kỹ năng buộc phải ghi nhớ với những dạng bài tập vận dụng nhằm học viên luyện tập.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 4

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính giá trị của biểu thức

1.1. lấy ví dụ như 1: Tính giá trị biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính với tính có:

*

Thực hiện tại phnghiền tính theo sản phẩm trường đoản cú từ đề nghị qua trái ta có:

1 cùng 7 bằng 8, viết 8

5 cùng 4 bởi 9, viết 9

9 cộng 7 bằng 16, viết 6 nhớ 1

2 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bởi 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. lấy một ví dụ 2: Tính giá trị biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay phnghiền tính theo nguyên tắc nhân phân chia trước, cùng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy giá trị của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính cực hiếm của biểu thức

a) Trong một biểu thức, ví như chỉ gồm phnghiền nhân và phép chia hoặc phxay trừ và phnghiền cộng, ta triển khai tính tân oán từ trái qua phải.

Nếu trong biểu thức, tất cả cả phnghiền nhân, phép phân chia, phép cùng và phép trừ, ta tiến hành nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, gồm vết ngoặc, ta thực hiện phxay tính sống trong ngoặc trước, ko kể ngoặc sau.

b) Thực hiện biểu thức gồm phxay cộng

Nhóm những số hạng vào biểu thức đang đến thành team gồm tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn ngàn.Vận dụng tính chất phối hợp của phxay cộng: lúc đổi chỗ những số hạng vào một tổng thì tổng không thay đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. các bài luyện tập áp dụng tính quý giá biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức theo cách dễ ợt tốt nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính quý hiếm của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày shop bán được 5124 lít dầu, biết ngày thiết bị hai bán được thấp hơn ngày thứ nhất 124 lkhông nhiều. Hỏi hằng ngày bán tốt bao nhiêu lkhông nhiều dầu.

Xem thêm: Nên Thiết Kế Chiều Cao Mỗi Tầng Lầu Cao Bao Nhiêu Là Hợp Lý, Quy Định Chiều Cao Từng Tầng Nhà

Bài 6. Tú có 76 viên bi, số bi của An gấp 7 lần số bi của Tú. An mang lại Hùng 24 viên. Hỏi toàn bô bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Cho hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số các số hạng vào dãy số.

b) Tính tổng của hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện theo phép tắc của phép nhân, phân chia, cùng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện theo luật lệ của biểu thức tất cả đựng phxay cùng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính với tính, những chữ số đặt trực tiếp hàng cùng nhau. Thực hiện tại phép tính từ bỏ phải qua trái. Ta có:

*

7 cùng 5 bằng 12, viết 2 lưu giữ 1

3 cùng 4 bởi 7 thêm một bằng 8, viết 8

8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 cùng 1 bằng 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cùng 9 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

5 cùng 1 bằng 6 thêm 1 được 7, viết 7

8 cùng 0 bằng 8, viết 8

4 cùng 2 bằng 6, viết 6

Hạ 19 xuống được hiệu quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bằng 1, viết 1

7 trừ 3 bởi 4, viết 4

4 ko trừ được mang lại 7 mượn 1, 14 trừ 7 bằng 7, viết 7 lưu giữ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 lưu giữ 1

2 thêm một bởi 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 6

1 trừ 0 bằng 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bởi 1, viết 1

4 trừ 3 bởi 1, viết 1

6 ko trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 nhớ 1

2 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bởi 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lkhông nhiều dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày thứ nhất bán tốt hơn ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lkhông nhiều dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán tốt 2624 lkhông nhiều, ngày máy nhị bán được 2500 lkhông nhiều dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số các số hạng vào hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác ra ta bao gồm số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy hàng số trên tất cả 18 số hạng

b) Các tính tổng vào hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng > : 2

Theo bài xích ra ta tất cả tổng của hàng số trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng các số hạng vào hàng số bên trên là 630

4. các bài tập luyện tự luyện tân oán lớp 4 tính cực hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm cách tính thuận lợi nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của các dãy số.

b) Tính tổng của hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) bao gồm 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thứcyêu thương cầuhọc sinh bắt buộc áp dụng nhiều kỹ năng, kỹ năng nhằm giải. Để con tiếp thu kiến thức giỏi hơn prúc huynh có thể xem thêm những khóa học tân oán online trên baoboitoithuong.com nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *