Câu 1. Ai là người được Ph.Ăngghen đánh giá là "nắm phép biện chứng một cách cũng tài tình như Hêghen là người đương thời với ông"?

a. Mê li ê

b. Xanh Ximông

c. Phurie

d. Ôoen

Câu 2. Ai là người nêu ra quan điểm: "Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh" (Dân là trọng hơn cả, xã tắc đứng đằng sau, vua còn nhẹ hơn"?

a. Khổng Tử

b. Mạnh Tử

c. Hàn Phi Tử

d. Tuân tử

*

Câu 3. Nội dung cơ bản nhất mà nhờ đó chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học?

a. Lên án mạnh mẽ chủ nghĩa tư bản.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

b. Phản ánh đúng khát vọng của nhân dân lao động bị áp bức.

c. Phát hiện ra giai cấp công nhân là lực lượng xã hội có thể thủ tiêu CNTB, xây dựng CNXH.

d. Chỉ ra sự cần thiết phải thay thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội.

Câu 4. Tiền đề nào là nguồn gốc lý luận trực tiếp của chủ nghĩa xã hội khoa học.

a. Triết học cổ điển Đức

b. Kinh tế chính trị học cổ điển Anh

c. Chủ nghĩa xã hội không tưởng – phê phán

d. Cả a, b và c

Câu 5. Ai là người được Ph.Ăngghen nhận xét "Mọi phong trào xã hội, mọi thành tựu thực sự đã diễn ra ở Anh vì lợi ích của công nhân đều gắn với tên tuổi của ông" ông là ai?

a. G. Uyn xtlenli

b. Xanh Ximông

c. Các Mác

d. Ôoen

Câu 6. Ai là người được Ph.Ăngghen nhận xét là "có tầm mắt rộng thiên tài"?

a. Phurie

b. Ôoen

c. G. Ba lớp

d. Xanh Ximông

Câu 7. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng là?

a. Do trình độ nhận thức của những nhà tư tưởng.

b. Do khoa học chưa phát triển.

c. Do những điều kiện lịch sử khách quan quy định.

d. Cả a, b, c.

Câu 8. C. Mác mất ngày tháng năm nào?

a. 14.3.1883

b. 14.3.1881

c. 5.8.1883

d. 21.1.1883

Câu 9. Ph. Ăngghen sinh ngày tháng năm nào?

a. 25.11.1818

b. 28.11.1820

c. 5.5.1820

d. 22.4.1820

Câu 10. Chọn những tác giả nào đúng với tác phẩm của họ?

a. To mát Morơ: Tác phẩm Thành phố mặt trời

b. Tômađô Campanenla: Tác phẩm Không tưởng (Utopie)

c. Giắccơ Babớp: Tuyên ngôn của những người bình dân

d. Cả ba đều sai.

Câu 11. Người mơ ước xây dựng thành phố mặt trời, mà trong đó không có nạn thất nghiệp, không có kẻ lười biếng, ai cũng lao động. Ông là ai?

a. Giê-rắc Uynxteli

b. Grắc Babơp

c. Tômađô Cămpanela

d. Tô mát Mo rơ

Câu 12. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã tiến hành thực nghiệm xã hội cộng sản trong lòng xã hội tư bản?

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Grắccơ Babớp

d. Rôbớt Ôoen

Câu 13. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã bị phá sản trong khi thực nghiệm tư tưởng cộng sản chủ nghĩa của mình?

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Tômát Morơ

Câu 14. Ai đã nêu ra tư tưởng: trình độ giải phóng xã hội được đo bằng trình độ giải phóng phụ nữ?

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Grắccơ Babớp

d. Rôbớt Ôoen

Câu 15. Ai là người nêu ra luận điểm: Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, "sự nghèo khổ được sinh ra từ chính sự thừa thãi".

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Tômát Morơ

Câu 16. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng nào đã nói đến vấn đề giai cấp và xung đột giai cấp.

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Grắccơ Babớp

Câu 17. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã tố cáo quá trình tích luỹ tư bản chủ nghĩa bằng hình ảnh "cừu ăn thịt người".

Xem thêm: Diễn Viên - Ngô Thanh Vân

a. Tômát Morơ

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Grắccơ Babớp

Câu 18. Ai là người đã nêu ra "Tuyên ngôn của những người bình dân"?

a. Tômát Morơ

b. Xanh Ximông

c. Grắccơ Babớp

d. Morenly

Câu 19. Những nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán đầu thế kỷ XIX?

a. Grắccơ Babớp, Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê

b. Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, G. Mably

c. Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, Rôbớt Ôoen

d. Xanh Ximông, Giăng Mêliê, Rôbớt Ôoen

Câu 20. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

a. Là một hệ thống những quan niệm phản ánh những nhu cầu, những ước mơ, nguyện vọng của các giai cấp lao động về một xã hội không có áp bức và bóc lột, mọi người đều bình đẳng và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

b. Là những thành tựu của con người đạt được trong quá trình đấu tranh giải phóng giai cấp.

c. Là chế độ xã hội không có áp bức bóc lột, mọi người đều bình đẳng tự do.

d. Cả a, b, c

Câu 21. Những biểu hiện cơ bản của tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

a. Là những ước mơ nguyện vọng về một chế độ xã hội ai cũng có việc làm ai cũng lao động.

b. Là quan niệm về một chế độ xã hội mà tư liệu sản xuất đều thuộc về mọi thành viên xã hội.

c. Là những tư tưởng về một xã hội, trong đó mọi người đều bình đẳng, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

d. Cả a, b và c

Câu 22. Những yếu tố tư tưởng XHCN được xuất hiện từ khi nào?

a. Chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời

b. Sự xuất hiện chế độ tư hữu, xuất hiện giai cấp thống trị và bóc lột.

c. Sự xuất hiện giai cấp công nhân

d. Ngay từ thời cộng sản nguyên thuỷ.

Câu 23. Chức năng và nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

a. Là trang bị những tri thức khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin đã phát hiện ra và luận giải về quá trình tất yếu lịch sử dẫn đến hình thành, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

b. Là giáo dục, trang bị lập trường tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân cho đảng cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

c. Là định hướng về chính trị – xã hội cho mọi hoạt động của giai cấp công nhân, của đảng cộng sản, của nhà nước và của nhân dân lao động trên mọi lĩnh vực.

d. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 24. Ai đã đưa ra quan niệm "CNXH là sự phản kháng và đấu tranh chống sự bóc lột người lao động, một cuộc đấu tranh nhằm hoàn toàn xóa bỏ sự bóc lột"

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *