a. Một hình thang có diện tích s 20m2, đáy mập 55dm với đáy bé nhỏ 45dm. Tính độ cao của hình thang.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 92

b. Tính trung bình cộng hai lòng của một hình thang, biết rằng diện tích s hình thang bằng 7m2 và chiều cao bằng 2m.

3.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 1, Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 3, 4 Sgk Toán 4

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé bỏng 26m, đáy to hơn đáy bé 8m, đáy bé nhiều hơn chiều cao 6m. Mức độ vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó ?

4. Viết số tương thích vào nơi chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm các kích thước như hình vẽ bên :

Diện tích phần vẫn tô đậm của hình chữ nhật là………… cm2

*

1.

Diện tích hình thang ô trống thứ nhất :

 (S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150cm^2)

Diện tích hình thang ô trống thứ hai :

 (S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30m^2)

Diện tích hình thang ô trống thứ ba :

 (S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93dm^2)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cmQuảng cáo

10cm

12cm

150cm2

 (4 over 5m)

(1 over 2m) 

(2 over 3m) 

(13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm3

2.

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 (2 imes 2000 over 55 + 45 = 40,left( dm ight))

b. Trung bình cộng hai lòng hình thang thì bằng diện tích hình thang phân chia cho độ cao :

 (day,lon, + ,day,nho over 2 = dien,tich over chieu,cao = 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m

3.

Bài giải

Đáy phệ của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = trăng tròn (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 (left( 34 + 26 ight) imes 20 over 2 = 600,left( m^2 ight))

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *