Hiện tại solo và tiếp tục là 2 thì cơ bản, đặc biệt được ứng dụng nhiều trong tiếp xúc thực tế cùng các trường hợp trong bài bác thi hội chứng chỉ. Bàn sinh hoạt hãy cùng baoboitoithuong.com ôn lại ngữ pháp và luyện tập bài tập (bt) thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn nhé!


*

Hàng triệu trẻ em đã phạt triển năng lực ngôn ngữ của bản thân thông qua những ứng dụng tiếp thu kiến thức của baoboitoithuong.com

Đăng cam kết ngay và để được baoboitoithuong.com tư vấn miễn tầm giá về sản phẩm và lộ trình học cho con.

Bạn đang xem: ️ bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn


Ngữ pháp: Thì bây giờ đơn với thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại đơn cùng hiện tại tiếp diễn là 2 thì mở đầu cho kỹ năng ngữ pháp về thời thì, cho nên bạn cần ghi nhớ bí quyết dùng và kết cấu câu nhằm học tốt các thì tiếp theo sau và ứng dụng chuẩn trong thực tế, bài bác thi.

Thì lúc này đơn

Định nghĩa: Thì bây giờ đơn dùng để diễn đạt 1 hành vi xảy ra hay xuyên, 1 thói quen, lặp đi lặp lại có tính quy giải pháp hoặc 1 sự thật hiển nhiên, 1 hành động ra mắt ở hiện tại tại.


Loại câu

Động trường đoản cú thường

Động từ tobe

Khẳng định

S + V(s/es) + O

Nam often plays football. (Nam thường xuyên đá bóng).

S + am/is/are + O

I’m an engineer. (Tôi là 1 kỹ sư)

Phủ định

S + do/does not + V_inf + O

Nam doesn’t like to play football. (Nam không ưng ý đá bóng).

S + am/is/are not + O

I"m not an engineer. (Tôi không phải là 1 trong kỹ sư).

Nghi vấn

Do/Does + S + V_inf + O?

Does phái nam often play football? (Nam có thường xuyên đá láng không?)

Am/is/are + S + O?

Are you an engineer? (Bạn là kỹ sư yêu cầu không?)


Cách dùng:

Diễn tả 1 hành vi xảy ra thường xuyên, lặp đi tái diễn theo quy luật, thói quen.

Nam often plays football. (Nam liên tiếp đá bóng).

Diễn tả 1 thực sự hiển nhiên, chân lý.

Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C).

Diễn tả 1 kế hoạch trình, thời gian biểu, chiến lược đã biết trước. (Thì bây giờ đơn mang ý nghĩa tương lai)

The Math lesson starts at 9 o’clock tomorrow morning. (Tiết học toán bắt đầu lúc 9h sáng mai).

Nhận biết:

Trong câu có các trạng từ bỏ chỉ tần suất như: always (luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thông thường), sometimes (thỉnh thoảng), every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v…

Thì bây giờ tiếp diễn

Định nghĩa: Thì hiện tại tiếp diễn biểu đạt 1 hành động đang xảy ra, kéo dãn 1 khoảng thời gian ở hiện tại tại.


Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + am/is/are + V_ing + …

I am playing games.

(Tôi đang đùa game).

Phủ định

S + am/is/are not + V_ing + …

I"m not playing games.

(Tôi đã không chơi game).

Nghi vấn

Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Are you playing games?

(Bạn bao gồm đang game play không?)


Cách dùng:

Diễn tả hành vi đang xẩy ra và kéo dãn dài ở hiện tại.

I am playing games. (Tôi đang chơi game).

Phàn nàn về 1 hành động nào đó thường xuyên xảy ra.

Nam is always going khổng lồ work forgetting khổng lồ bring documents. (Nam luôn luôn quên sở hữu tài liệu lúc đi làm).

Nhận biết:

Trong câu có các trạng tự chỉ thời gian: now (hiện nay, ngay khi này), at present (hiện tại), at the moment (tại thời điểm này), right now (ngay bây giờ), v.v… hoặc những động từ gồm tính đề nghị, trách nhiệm như: look, listen, be quiet, v.v…

110+ câu bài bác tập (bt) thì hiện tại đơn và lúc này tiếp diễn

Cùng baoboitoithuong.com test sức với trên 110 câu bài xích tập sau đây nhé!

Bài 1: cho dạng đúng của rượu cồn từ

1. Listen! My mother (sing)________________________a song.

2. Every night, We (go)________________________to bed at 10p.m

3. Giang (like)_______________Music but I (like)____________________Math

4. Now, they (stay)___________________________in Hue .

5. My father (read)__________________________a newspaper in the morning

6. Look! Ha (run)______________________.

7. Trang usually (listen)____ to lớn the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your father(be)?

-He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) to lớn school by bus today?

10.There(be)___________many flowers in our garden.

11. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

12. At the moment, I(read)_______________a book và my brother (watch)_______ TV.

13. Hoa (live)________________in Hanoi, & Ha (live)________________in hồ chí minh City.

14. Hung và his friend (play)_______________badminton.

15. They usually (get up)___________________at 6.oo in the morning.

16. Ha never (go)______________fishing in the winter but she always (do)_____________ it in the summer.

17. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

18. There (be)____________________ animals in the circus.

19. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

20. What _____________she (do) _________________at 7.00 am?

21. How old _________she (be)?

22. How ___________she (be)?

23. My children (Go)________________to school by bike.

24. We (go)_______________to supermarket to lớn buy some food.

25. Mr. Hien (go)________________on business to lớn Hanoi every month.

26. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

27. She (like)________________Tea, but she (not like)____________________coffee.

28. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

29. Everyday ,I (go)______________to school on foot, but today I (go)________________to school by bike.

30. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I _______________________(wait) for Mr. Hai.

31. My sister (get)______________ dressed & (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

Xem thêm: " Tỷ Trọng Tiếng Anh Là Gì, Tỷ Trọng Trong Tiếng Anh Là Gì

32. Mrs. Smith (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

33. How _________your children (go)_________________to school everyday?

34. It"s 9 o"clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

35. We_______________________(play) soccer in the yard now.

36. My father (go)___________ khổng lồ work by bike. Sometimes he(walk)______________.

37. My house (be)_________in the city và it (be)_________small.

38. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.00 am.

39. This (be)________a book và there (be)_________pens.

40. Mr. Quang đãng (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

41. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

42. What time _________you (start)___________your class?

43. ___________you (be) in class 12A3?

44. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)__________________ there.

45. My brother (not live)____________________in London; he (live)_______________ in Manchester.

46. Now Mr. Long (design) ____________________his dream house.

47. He (like)_____________APPLES, but he (not like)_____________________bananas.

48. __________________she (like)______________apples?

49. Usually, I (have)_________________lunch at 12.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 11.00?

50. He can (swim)_______________but I can"t(swim)_____________________.

51. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

52. I (like)__________________ice-cream.

53. Where ___________________Mr. Ha (live)_______________?

54. baoboitoithuong.coms can (climb)_________________ the tree.

55. Hang (go)__________________to the bookshop now because she (want) ___________to buy some books.

56. We (go) ______________to market and (buy)_________________some fruits.

57. Now, Lan (study)________________English and Lien (listen)______________to music.

58. Every night , she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

59. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

60. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

Bài 2: xong đoạn văn

Dear Editor!

I ____________(61. Write) this letter because it ___________ (62. Seem) khổng lồ me that far too many changes ___________ (63. Take) place in my country these days, and, as a result, we __________ (64. Lose) our identity. I _________ (65. Live) in a small town but even this town ___________ (66. Change) before my eyes. For example, town authorities ______________ (67. Build) a burger place where my favorite restaurant used to be.

Our culture __________ (68. Belong) to lớn everybody, and I __________ (69. Not understand) why the town leaders ________ (70. Not do) lớn preserve it. They simply __________ (71. Not care). In fact, I ________ (72. Think) of starting an action group. I _________ (73. Appear) on a TV show on Friday evening lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us to start doing something before it _____________________ (74. Get) too late.

Bài 3: Điền hễ từ đúng cho câu

75. Lan (not have) ............................. Many friends in her new school.

76. Hung (come) ........… .................. From Vinh but he (stay) ............................. With his relatives in Ho chi Minh đô thị at the moment.

77. We (not drive) ............................. Khổng lồ work every day. We (go) ............................. By bus.

78. Who you (talk) ............................. To lớn on the phone now, Minh?

79. Where your new friend (live) ............................., Nga?

- She (live) ............................. On Hang Bai street.

80. You (be) ............................. In class 7A?

- No, I (be) ............................. In class 7D.

81. Look! Jane (play) ............................. The guitar. This afternoon, she will play table tennis.

82. I (not talk) ............................. To lớn her at present

83. How often ............................. She (go) ............................. Fishing?

- She (go) ............................. Once a year.

84. (Be) ............................. Your friends ............................. Students?

Bài 4: phân tách động từ trong ngoặc

85. It often __________________ in Ireland. That’s why they điện thoại tư vấn it the “Green Island”. But it __________________ there at the moment. (rain, not rain)

86. Such behaviour normally __________________ me furious. (make)

87. Stop right now! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the flower bed. (break, land)

88. Where is Tom? - I don’t know. I __________________ he __________________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

89. Our children __________________ going skiing with us. (enjoy)

90. My brother isn’t here. He __________________ Spain at the moment. (tour)

Bài 5: bố trí và xong câu

91. He/ often/ have/ breakfast/ late.

92. You/ do/ the housework/ at the moment?

93. I/ not/ go/ lớn school/ on weekends.

94. John"s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

95. They/ like/ beer or wine?

96. What/ he/ usually/ do/ at night?

97. The teacher/ never/ lose/ his temper.

98. Why/ you/ listen/ lớn music/ loudly now?

99. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

100. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

101. Tam/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

102. My/ daughter/ draw/ a/ beautiful/ picture.

103. My/ mother/ clean/ kitchen.

Bài 6: xong đoạn văn sau

It (104. Be) is Sunday evening and my friends và I (105. Be)....... At Jane"s birthday party. Jane (106. Wear)....... A beautiful long dress & (107. Stand)....... Next to lớn her boyfriend. Some guests (108. Drink)....... Wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (109. Dance)....... In the middle of the room. Most people (110. Sit)....... On chairs, (111. Enjoy)....... Foods and (112. Chat)....... With one another. We often (113. Go)....... To our friends" birthday parties. We always (114. Dress)....... Well and (115. Travel)....... By taxi. Parties never (116. Make)....... Us bored because we lượt thích them.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *